Meny
pengar

Betal regningen, finansminister

Nye Lillestrøm kommune blør.  Utgiftene er større enn inntektene.  Noe må gjøres.  Sammenslåingen av Skedsmo, Fet og Sørum ble mye dyrere enn forutsatt. I tillegg kommer store utgifter knyttet til koronapandemien.  Helsevesenet vårt på oppdimensjoneres for å takle helt uforutsette utfordringene samtidige som inntektene svikter som følge av skattesvikt. 

Det Staten bidro med da de vedtok tvangssammenslåingen av kommunene, rekker langt fra til for å dekke regningen.  Varslede budsjettoverskridelser i 2020 har riktignok flere årsaker, bl.a. statlig kutt på 30 millioner kroner til mennesker med særlige omsorgsbehov, men kostnadene ved å skulle slå sammen tre kommuneadministrasjoner og utjamne kostnader på tjenester til folk i de tre kommunene, er en  hovedårsak til budsjettknipa kommunen må rydde opp i. 

12.mai legger finansminister Jan Tore Sanner fram revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2021.   Vi forutsetter at disse budsjettproposisjonene fra regjeringen tar inn over seg at sammenslåtte kommuner sliter tungt med å få balanse mellom inntekter og utgifter dette året.  Kostnadene som følger av samordning av tjenester og etablering av felles systemer, gir store underskudd.  Det viser kommunedirektørens økonomirapport som skal behandles av kommunestyret i Lillestrøm 20. mai.

Økonomirapporten viser at Lillestrøm kommune må regne med en budsjettsprekk på 100 millioner kroner for 2020.  I tillegg kommer inntektsbortfall og kostnadsøkninger som følge av koronapandemien på hele 237 millioner kroner.  Kommunedirektøren sier at overgangen til ny kommune har slått negativt ut i flere av risikoområdene, bl.a. konvertering til ny organisering, nye økonomiske styringssystemer, endringer i statlige overføringer m.m.  Fra Senterpartiets side kan vi  vise til at vi advarte, men ikke ble hørt.  Det er ingen trøst.  Det er barn og eldre i Lillestrøm som står i fare for å måtte betale regningen siden det er utdannings- og omsorgssektoren som har størst budsjettoverskridelser. 

Vi som er folkevalgte i Lillestrøm kommune har sjølsagt et ansvar for å gjøre alt vi kan for å gjenopprette balanse mellom inntekter og utgifter i budsjettet.  Det er allerede i gang arbeid for å få til dette. Senterpartiet vil likevel advare mot at vi nå retter all oppmerksomheten mot kutt i drift og tilbud til innbyggene våre.  Vi har også et stort ansvar for å dokumentere hvorfor kostnadene har steget så mye som administrasjonens økonomirapport viser.   Regjeringen og stortingsflertallet lovet at kommunereformen skulle gi innsparinger og mer penger til tjenester til innbyggerne.  Når det motsatte nå skjer, må vi stille statlige myndigheter til ansvar. Regjeringen må ta regningen for de utgiftene de har påført oss. 

Dagfinn Sundsbø
Kommunestyrerepresentant, Lillestrøm Senterparti