Meny
landbruk-korn-IMG_8492

Lillestrøm kommunene blir stor matprodusent

Vi har ikke et mål matjord å miste!

Lillestrøm blir en av landets ti største kommuner i folketall. Det få vet er at vi også blir en storkommune når det gjelder matproduksjon, spesielt av matkorn. Skal vi nå de nasjonale målene som Stortinget har satt om å øke kornproduksjonen med 20 % innen 2030,  er  jordbruket i Lillestrøm kommune en del av løsningen. Vi har ikke et mål matjord å miste!

Fet kommune har nylig sendt forslag til revidert landbruksplan på høring. Jord- og skogbruk er fortsatt viktig for Fet-samfunnet, og landbruksplanen gir føringer som Fet tar med seg inn i den nye storkommunen.

Landbruksplanen for Fet gir noen overordnede målsettinger som jeg håper også politikerne fra Sørum og Skedsmo kan stille seg bak. Blant disse er:

·        Jordbruket skal videreutvikles for å bidra til nå nasjonale mål om økt matproduksjon og bedre selvforsyning.

·        Skogbruket skal utvikles med sikte på økt virkesproduksjon og fossilfri energiproduksjon

·        Nullvisjon for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.

·        Landbruket skal bidra til å utvikle et levende skog- og kulturlandskap.

·        Landbruket skal drives på en miljømessig god måte.

·        Det skal tilrettelegges for bruk av utmarka til rekreasjon og friluftsliv

·        Det skal stimuleres til næringsutvikling gjennom reiseliv og Inn-på-tunet tiltak.

Fet har vært en foregangskommunene når det gjelder å ta vare på matjorda. I 2018 ble det omdisponert 3 dekar til utbyggingsformål. Skedsmo og Sørum har dårligere tall å vise til. Alle kommunene har vedtatt  å spare matjorda fra nedbygging, men følger det ikke opp i praksis.   Lillestrøm-politikerne må vise at de lever opp til målsettingene.

I  debatten om utfordringene vi vil møte etter sammenslåingen av Fet, Skedsmo og Sørum er arealpolitikken knyttet til by- og tettstedsutvikling sentralt.  Dette er et viktig landbrukspolitisk tema hvor nullvisjonen for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord er sentralt.  Jeg ønsker meg også en debatt om hvordan Lillestrøm kommune skal sette seg mål for næringsmessig utvikling innen landbruket.  Ved siden av tilrettelegging for matproduksjon, har gårdsbrukene i vårt folkerike område potensiale før å tilby grønne opplevelser til innbyggerne generelt  og til barnehager, skoler, pasienter innen demensomsorg og  for funksjonshemmede spesielt. 

Mat- og virkesproduksjon er landbrukets hovedoppgave, men i vårt folketette område er landbruket også en viktig kultur- og miljøskaper som kommunen må nyttiggjøre seg i samarbeid med driftige bønder.  Det legger landbruksplanen for Fet opp til og jeg håper kommunepolitikerne i Lillestrøm kommune vil la seg inspirere og følge opp.

Dagfinn Sundsbø, leder landbruksnemnda i Fet (Sp)