Meny

Alexander F. Andersen sitt innlegg på landsmøtet 2017

Alexander F. Andersen

Gode landsmøte

Senterpartiets skolepolitikk  bygger på at alle skal ha lik rett til utdanning. Opplæringen skal være tilpasset den enkelte eleven. Når nesten 30 % av elevene på studieforberedende og over 40 % av elevene på yrkesfag ikke fullfører i løpet av fem år,  mener jeg vi har et stykke å gå før vi kan si at vi gir ungdom like muligheter til utdanning. Kampen mot frafall er en av de viktigste oppgavene innfor opplæringssektoren.

Frafall er sløsing med menneskelige ressurser,  både for samfunnet, men først og fremst for de personene det gjelder. Årsakene til frafall er mange, og det trengs mange og varierte tiltak for å sikre at flest mulig får fullført videregående. Flere lærlingplasser,  mer yrkesfagretting av fellesfag , styrka rådgivningstjeneste er viktige tiltak, men jeg skal fokusere på to tiltak som Hordaland Senterparti og jeg har stor tro på: skolemat og produksjonsskoler.

Trives elever på skolen, er sjansen større for å fullføre. Sikrer vi at elever møter opp på skolen, er sjansen større for å fullføre. Skolemat er et tiltak som bidrar med begge deler. Flere videregående skoler i Hordaland tilbyr gratis skolemåltid. Fusa vgs har tilbydd skolefrokost i 2 år. Skolen opplever bedre elevmiljø og resultater. Rektor uttaler at de ikke har råd til å ikke fortsette med prosjektet.  Senterpartiet fikk i 2015 flertall i fylkestinget  i Hordaland til å starte skolefrokostprosjekt ved Årstad videregående skole som tiltak  mot frafall. Det har vært vellykket, og i sist budsjett ble ordningen utvidet, og etter søknad skal 11 nye skoler tilby skolemat, det vil føre til bedre elev- og læringsmiljø og nærvær. Landsmøte: jeg er sikkert på at dette frafallstiltaket funker.

 Produkssjonsskole er et tilbakevendingstiltak for å få ungdommer som har droppet ut  ut av skolen tilbake i et utdanningsløp. Prinsippet er enkelt: å gi ungdom motivasjon og mestringsfølelse tilbake gjennom  å tilby dem korte eller lengre opphold i verksteder med reell produksjon, som tilbyr varer og tjenester til eksterne aktører. På produksjonsskolen får ungdommen arbeidslivsdanning gjennom å styrke faglig utdanning, personlige egenskaper og sosial kompetanse, og flere vil kunne gå fra frafall til fagbrev. Gode landsmøte: vi trenger flere produksjonsskoler. Det er et god tilbud som vil bety mye for ungdommer som i dag ikke er godt nok ivaretatt i utdanningssystemet.