Meny

Grøn omstilling for framtida - Vestlandet skal bli verdas grønaste havregion!

Fråsegn vedteken på fylkesårsmøtet 14.-15. februar

Klimakrisa er dramatisk. Vi må handle no for å redusere skadeverknadene. Vestlendingen er god på omstilling og regionen har alle føresetnader for gå i front globalt i det grøne skiftet. Vi skal skape titusenvis av nye arbeidsplassar for å sikre framtida for Noreg som demokratisk, tillitsbasert velferdsstat.

Vestlandet og Noreg står over for ei stor omstilling som følgje av klimaendringar. Senterpartiet i Hordland slår fast at klimakrisa er dramatisk. Vi må handle no for å redusere skadeverknadene. Vestlendingen er god på omstilling og regionen har alle føresetnader for gå i front globalt i det grøne skiftet. Vi skal skape titusenvis av nye arbeidsplassar for å sikre framtida for Noreg som demokratisk, tillitsbasert velferdsstat.
Etter Johan Sverdrup og Castberg er det ikkje gjort vesentlege funn på norsk sokkel. Dette betyr at olje- og gassklynga i stor grad må omstille seg til næringar som har vekstpotensial. Ved å byggje på norsk olje- og gasskompetanse vil norsk industri kunne kapre vesentlege markedsandeler.

Jorda er ein arv som vi forpliktar å forvalte for våre etterkommarar. Senterpartiet vil at Noreg skal ta sin del av ansvaret for å løyse miljø- og klimaproblema.  Senterpartiet vil gjere dei fornybare naturressursane, og bruk av desse i lange verdikjeder, til fundamentet for økonomien. Framtida vår må byggjast på kompetanse, tillit, naturressursane i regionen, kvalitet og teknologi. Vestlandet har store vekstmoglegheiter i ein global marknad som etterspør:

 • Rein kvalitetsmat frå fjord til bord
 • Auka foredling av marine ressursar
 • Rein energi
 • Klimanøytral eller klimaminimale utslepp av sjøtransport
 • Nye proteinkjelder
 • Eventyrlege opplevingar
 • Reinast mogleg oljeutvinning i etablerte område

Regionen inkludert fjordarmane har alle føresetnader for å blir eit internasjonalt kraftsentrum for grøn næringsutvikling både ved, på og under havet. 

Hordland Senterparti vil sikre realisering av:

 • Norsk havvind i storskala. Havvind og flytande installasjonar har 3-4 gongar større potensiale enn botnfast produksjon (i følge SINTEF). Dette vil og skape norske arbeidsplassar.Sp ynskjer ei føre-var tilnærming der ein ser dei ulike nærings-og miljøinteressene under eitt.
 • Produksjon av protein og biogass med avskjer frå biologisk produksjon
 • Realisering av stadig meir kostnadseffektiv karbonfangst
 • Hydrogenproduksjon
 • Vidareutvikle Hordaland som globalt nav for marin batteriproduksjon
 • Støtte prosjekt som "nullutsleppsskipet" som er globalt viktige
 • Styrke samarbeidet på tvers av havnæringane
 • Berekraftig turisme som legg igjen verdi gjennom overnattingar i staden for overbelasting
 • Infrastruktur for lav- og nullutslepp (hydrogen, landstrøm osv.)
 • 4-timars tog Bergen – Oslo, ferjefri E39 og ein trygg E16
 • Praktisk opplæring og tett samarbeid mellom næringsliv og undervisning


Vestlandet sitt største energiselskap BKK har på få år gått frå å vere ein traust kraftprodusent til å vere på FNs rangering av dei 50 mest berekraftige og klimavennlege selskapa i verda. Hardt arbeid og endringsvilje gir resultat.

Senterpartiet vil etablere Vestlandet som verdsleiande grøn havregion.