Meny

Sp sikrer oppstart av bydelsstyrer og en håndsrekning til serveringsbransjen

Senterpartiet har i dag, den 15. juni, inngått avtale om behandling av første tertialrapport sammen med byrådspartiene og SV.

Behandling av første tertialrapport innebærer at bystyret gjør de nødvendige justeringer i kommunebudsjettet. En ser på hvilke utgifter og inntekter som har blitt større eller mindre enn ventet, og justerer deretter budsjettet for resten av det inneværende år.

Ved å delta i forhandlinger med de andre partiene har vi fått gjennomslag for blant annet to viktige prioriteringer: Fortgang i planene om bydelsstyrer og en håndsrekning til den lokale serveringsbransjen.

Vi er svært glade for at vi nå sikrer en igangsetting av vår hjertesak om å desentralisere og forsterke demokratiet i Bergen gjennom opprettelse av bydelsstyreutvalg. Gjennom behandlingen av tertialrapporten sikrer vi at det settes av kr 900 000,- til prosjektstillinger for å få fortgang i arbeidet om å holde direktevalg til bydelsstyreutvalg i 2023. Utvalgene skal ha oppgaver og mandat som gir utvalgene reell styring over viktige oppgaver i bydelen, og skal sikre innbyggere lett kontakt med politikere.

Dette er en bydelsreform og en styrking av lokaldemokratiet i Bergen, hvor den reelle makten flyttes nærmere folk der de bor: En seier for alle som er opptatt av maktspredning og selvstyre.

I tillegg har vi sikret en håndsrekning til serveringsbransjen.

Senterpartiet er svært opptatt av å gi de små og lokale næringene gode vekstvilkår, spesielt i den vanskelige tiden bransjen har stått i siden pandemiens begynnelse. Selvom samfunnet åpner opp, står serveringsbransjen fortsatt i en svært krevende situasjon. Senterpartiet har derfor foreslått et løft for næringen gjennom to tiltak:

  • Gi serveringsbransjen gratis leie av kommunal gategrunn ut året.
  • Videreføre fritaket for skjenkegebyr for steder med permanent bevilling, til å gjelde også hele 2021.

Begge punktene ble foreslått av Senterpartiet gjennom et skriftlig spørsmål til finansbyråd Erlend Horn. Vi er glade for at byrådet har innstilt på å vedta forslagene i behandlingen av første tertialrapport.

Serveringsnæringen i Bergen representerer et verdifullt mangfold av lokale aktører. Senterpartiet mener at kommunen bør snu alle stener for å gjøre det den kan selv for å beholde denne delen av kulturlivet når samfunnet åpner opp igjen. Vi tror og håper disse tiltakene vil komme bransjen til gode, og det har vært viktig for oss at avtalen gir en håndsrekning til en kriserammet næring.

Utover byrådets forslag innebærer også avtalen en rekke andre gode tiltak som vi stiller oss fullt og helt bak. Vi er for eksempel veldig glade for at det settes av 2,5 millioner til en varig styrking av Rask psykisk helsehjelp. Det er svært viktig at psykisk helse settes høyt på prioriteringslista i en tid som mange av oss opplever som svært krevende.


Senterpartiet i Bergen

Bystyregruppa