Meny
Foto: Eirill DeLonge

EØS avtalen er en ulempe i sum

Willfred Nordlund, Sigbjørn Gjelsvik

På Helgeland har flere skrevet i avisene om hvor forferdelig Senterpartiets mening om EØS avtalen er og hvilken katastrofe det skulle bli om Senterpartiet kom til makten. Mye av det som skrives er ikke riktig. Hverken om EØS avtalen eller hva som er Senterpartiets syn på fremtidig industri arbeidsplasser i nord. Det norske samfunnet er basert på at naturgitte og menneskelige ressurser i hele landet tas i bruk og forvaltes godt. Dette er god samfunnsøkonomi. Det er et selvstendig mål for Senterpartiet at bruken av naturressursene bidrar til kompetanseutvikling og reinvestering lokalt og regionalt.  La oss ta det litt av hva EØS- avtalen gjør og hva som er handlingsrommet i virkeligheten.

EØS-avtalen legger kraftige begrensninger på Norges mulighet til å føre en aktiv og selvstendig nærings-, distrikts og arbeidslivspolitikk. På stadig nye områder har stortingsflertallet de senere år gitt mer makt til EU, blant annet over vitale deler av norsk energi- og industripolitikk. Dette er ikke en fordel for fremtidig vekst i industrien på Helgeland.

EUs handelsavtaler har svært ulikt omfang. Noen regulerer primært handel med varer, mens andre har omfattende regler for blant annet handel med tjenester, investeringer og offentlige anskaffelser. Flere land har sikret seg full tollfri adgang til EU-markedet for alle varer, inkludert bearbeidet fisk, uten at man eksempelvis har forpliktet seg til å betale store pengebeløp til EU årlig slik Norge gjør gjennom EØS. Flere land har også sikret seg full tollfri adgang til EU-markedet i kombinasjon med regler for bl.a. tjenester, uten å måtte underlegge seg EUs regler for fri flyt av arbeidskraft.

En rekke land i verden har omfattende handelssamarbeid med EU. Unionen har bare i løpet av de siste seks–sju årene inngått 15–20 handelsavtaler med ulike land og områder i verden. Ingen andre land i verden, bortsett fra Liechtenstein og Island, har ønsket å bli med i EØS, og EU har heller ikke krevd av disse landene at de må bli med i EØS for å få handelsavtale. 

Dette illustrerer at EU med årene har utviklet mange varianter av handelssamarbeid og det demonstrerer hvorfor det er riktig og nyttig å utrede alternativer til EØS-avtalen.

Senterpartiet ønsker å erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU som styrker norsk selvråderett og sikrer eksportadgangen til det indre marked. Senterpartiet mener at det er nødvendig å få på plass en offentlig utredning over alternativer først. Vi vil ikke gjøre noe forhastet som vil svekke norske arbeidsplasser. Det er likevel slik at i mange sammenhenger er ulempene og det demokratiske underskuddet i EØS avtalen så stor at det svekker norske interesser kraftig.

Det er verdt å merke seg at noen av debattantene som forsøker å skremme folk fra å stemme Senterpartiet mener at fri flyt av arbeidskraft med sosial dumping som konsekvens er utelukkende et gode. Flere er også tilhengere av at Norge skal melde seg inn i EU.  Det er Senterpartiet imot.

La det ikke være noen tvil om at Senterpartiet ønsker bedre handelsavtaler enn dagens -og særlig EØS-avtalen. Det er et mål for Senterpartiet å sikre norske interesser. For øvrig er et av industrien i Nordlands største konkurransefortrinn billig grønn kraft. Det må vi sikre fremover. Norge er nødt til å bygge flere industriarbeidsplasser, også i Nordland. Derfor prioriterer vi gode samtaler og besøk hos industribedrifter i fylket for å skaffe kunnskap om hva som kan gi flere norske industriarbeidsplasser.