Meny
Foto: Eirill DeLonge

Etabler nasjonalt digitalt våpenregister i Mosjøen!

Karl-Hans Rønning, Monika Sande, Trine Fagervik, Svein Nilsen, Tone May Nordstrand

Gjennom flere år har politiet i Mosjøen samarbeidet med Brønnøysundregistrene for å utvikle en modell for et nasjonalt digitalt våpenregister. I utredningen fra politidirektoratet pekes det på store besparelser ved å etablere et nasjonalt digitalt våpenregister. Nordland Senterparti mener det er viktig at Mosjøen politistasjon får muligheten til å etablere et nasjonalt digitalt våpenregister som en videre tråd i det arbeidet de allerede har påbegynt.

Norge har som land stor våpentetthet per innbygger. I 2017 var det registrert 1 491 903 skytevåpen i politiets nasjonale våpenregister, fordelt på 491 075 eiere. Trygghet er noe Senterpartiet mener er viktig for å fremdeles ha lav kriminalitet og tillitt i samfunnet. Derfor må vi ha dokumentasjonen som viser behov og skikkethet hos den enkelte innbygger som vil erverve og inneha skytevåpen.

Oversikt over saksbehandlingstid i dagens våpenregister viser at saksbehandlingstiden varierer fra 6 dager til 206 dager i politidistriktene i 2017. Gjennomsnittet er på 41 dager i 2017 og 64 dager i 2016. Ved innføring av våpenregisteret ble det pekt på at registeret skulle styrke politiets etterforskningsarbeid og gi bedre kontrollrutiner.

En digitalisering vil kunne føre til kortere behandlingstid av våpensøknader, og samtidig gjøre det mer oversiktlig for politidistriktene ved kontroll og etterforskning. Nordland Senterparti mener det er en selvfølge at politiet skal kunne jobbe med moderne verktøy som gjør arbeidshverdagen enklere og den generelle sikkerheten i samfunnet bedre.