Meny

Hva vil Senterpartiet med landbruket?

Distriktspolitikk og matproduksjon to sider av samme sak.

Hva vil Sp med landbruket?

Sp har alltid stått nært norsk landbruk og har alltid hatt representanter fra landbruksnæringa i sentrale tillitsverv i partiet og på Stortinget, og Sp har alltid sett hvor viktig egen matproduksjon er både i forhold til mattrygghet og beredskap.

Sp har i flere år argumentert for økt sjølforsyningsgrad i landet vårt. Alle land i verden har rett og plikt til å produsere mest mulig mat til egen befolkning!
Befolkninga ønsker norsk mat i butikkhyllene, og Norge har svært høg mattrygghet og få matskandaler. Det er også forkastelig at vi skal konkurrere på verdensmarkedet om matvarer som vi sjøl kan produsere på en utmerket måte, samtidig som verdens befolkning øker og klimautfordringene gjør at stadig større arealer rundt om i verden blir uegnet til matproduksjon.

Norge har små jordressurser med kun 3 % av vårt totalareal som er fulldyrka. Økt matproduksjon betyr derfor at vi må ha en variert bruksstruktur, en variert produksjon og et landbruk i HELE landet vårt. Utviklinga de siste årene har gått mot færre og større bruk, og Sp har derfor argumentert sterkt for økt støtte til små og mellomstore bruk, både til drift og investering, samtidig som vi må gi utviklingsmuligheter for de som ønsker og har mulighet til å satse på større bruk, og også de som ønsker å drive med «mangesysleri» basert på gårdens ressurser.

Men det viktigste virkemidlet for økt matproduksjon er uten tvil høyere inntekt for den enkelte bonde. Man får ikke en aktiv ungdom med god utdannelse til å satse på et liv som bonde når inntekta ligger på halvparten av hva andre yrker har.  Sp jobber aktivt for en inntektspolitikk som gir bonden bedre betalt for maten som produseres.

Sp jobber også for økt forskning og utvikling innen landbruket.  Bedre grovforkvalitet fører til redusert kraftforforbruk for drøvtyggere, og endringer i klima fører til produksjonsutfordringer. Vi må produsere proteinet som vi trenger sjøl, slik at vi reduserer importen av soya til et minimum.

Sp ser hvor viktig en aktiv landbrukspolitikk er for en vellykket distriktspolitikk. Dagens regjering prøver å fristille landbrukspolitikken fra distriktspolitikken. Det blir feil!

Sp ser også, som det eneste partiet, sammenhengen mellom en aktiv beitebruk og rovdyrpolitikken: Flere av de andre såkalte «grønne» partiene argumenterer sterkt for økt beiting og å produsere mer mat med basis i våre utmarksressurser, men nevner ikke med et ord hvordan man skal møte utfordringa med stadig flere rovdyr!

Sp jobber for et klimasmart og robust landbruk som skal være grunnlaget for en høgest mulig matproduksjon basert på norske ressurser, og som skal resultere i trygg mat, stabile arbeidsplasser og aktive bygder over hele landet vårt.

Berit Hundåla, Nordland Sp