Meny

Liv langs Kysten i Norge

LIV LANGS KYSTEN

 

Nordland Senterparti er fornøyd med at regjeringa bestemte seg for å trekke forslaget om å fjerne pliktene for industritrålere med leveringsplikt/tilbudsplikt. Det ville kunne fått store negative konsekvenser, spesielt for lokalsamfunn som Melbu og Stamsund hvis dette ble gjennomført.

Samtidig mener Senterpartiet at spesielt tilbudsplikten i liten grad oppfyller sitt formål. Kun en tiendedel av den fisken som er underlagt tilbudsplikt blir faktisk levert til de dedikerte anleggene langs Nordlandskysten. Store mengder fisk som skulle vært med på å skape aktivitet, bosetting, arbeidsplasser og inntekt i nordnorske kystsamfunn går direkte på frysehotell, og videre ut av landet uten bearbeiding.

Havressurslovens §1, som beskriver formålet med loven, gjør klart at de marine ressursene skal skape sysselsetting og bosetting langs kysten. Pliktordninga, som er et av redskapene for å fylle dette formålet, fungerer ikke lenger etter hensikten.
Senterpartiet krever derfor at pliktsystemet endres slik at det fungerer etter hensikten.  Dette innebærer leveringsplikt, bearbeidingsplikt og ikke minst aktivitetsplikt. Nødvendige tilpassinger må gjøres slik at pliktene igjen gjør at fisken landes og bearbeides på anleggene dette gjelder for. Det vil medføre færre permitteringer og aktiviteten vil også gi økte ringvirkninger til leverandørindustrien.

 

Nordland Senterparti

Willfred Nordlund, Stortingskandidat

Siv Mossleth, Stortingskandidat

Kurt Jenssen, Fylkestinget