Meny

Nei til Oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja

På Landsmøte i Senterpartiet slo Senterungdommen i Nordland til lyd for at det en gang for alle må settes sluttstrek for spekulasjonene om oljeutvinning i de sårbare områdene utenfor Nordland og Troms.

Men Senterungdommen har mer på hjertet, og forlanger at Rovvilt-saken gis ny aktualitet. Politikerne må ta sitt ansvar, og utforme en ny plan for Bestandsmål bl.a. hevder fylkesleder Kim Haugan Schei.

 

Igjennom de siste 12 årene er det skrevet over 90 rapporter som omhandler spørsmålet om olje utvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Rapportene er skrevet av tunge fagmiljøer som bla. Norut, Sintef, Norsk polarinstitutt og Havforskningsinstituttet.

Landsmøte - dette har gitt oss god kunnskap, en kunnskap som tydelig sier nei til utvinning av olje i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Havområdene utenfor Nord-Norge er unike i verdenssammenheng! Vi har den fisken hele verden drømmer om, og vi i Senterpartiet har den forståelsen for at omega3 er bærekraftig.

Landsmøte - Senterpartiet skal tydelig vise hva det grønne skiftet er! Et grønt skifte får man ikke med en blå regjering som mener at dersom man øker avgiften på drivstoff så senkes utslippene av co2. man får heller ikke et grønt skifte ved innføring av andre avgifter som flysete avgiften, men man får en stor økonomisk forskjell på bygd og by.

Men landsmøte, regjeringens mangelfulle handlingskraft i rovdyrpolitikk en tragedie.

I Hattfjelldal kommune hvor jeg kommer fra, og i Nordland for øvrig er det store utfordringer når det gjelder tap til rovdyr. med 220000 sau/lam på beite, 15 000 rein i vårflokk og ca. 80 000 svenskrein på konvensjonsbeiter i Nordland vil en økning i rovvilt rasere beitenæringen.

Tapene i både reindriftsnæring og sauenæring er mange steder alt for store til å opprettholde et bærekraftig beitebruk.

Senterpartiet må på ny ta frem rovdyrproblematikken så snart vi kommer i ny regjering, og de nasjonale bestandsmålene på sees på på nytt.

Regjeringen gjør alt hva den kan for å fjerne landbrukspolitikken fra distriktspolitikken. Norsk landbrukspolitikk er en meget viktig og suksessrik del av norsk distriktspolitikk.

Nordland har store investeringsetterslep i landbruket, og så lenge inntektsnivået er såpass lavt, er det vanskelig å gjennomføre store investeringer uten støtte.

Landsmøte i den forrige regjeringens landbruksmelding var fokuset rettet mot det arktiske landbruket.

I den sittende regjeringens forslag til landbruksmelding er dette fraværende. Senterpartiet må på nytt sette arktisk landbruk på agendaen.

Dette betyr at Senterpartiet i regjering må sikre at kanaliseringspolitikken videreføres, distriktstilskudda økes og støtte til investering skal prioriteres og økes betraktelig.

Så landsmøte, med alt dette i minne skal vi sørge for:

Et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
Dagens tap til rovdyr skal bli historie, derfor er Hedmarks endringsforslag 199 et godt alternativ da beiteretten ikke skal gå på bekostning av tap til rovdyr.
Og vi skal sørge for en stabil økonomisk utvikling i distriktslandbruket, og sikre det arktiske landbruket.