Meny

Redusèr bestandsmåla for bjørn, jerv og gaupe i Nordland

 

Reduser bestandsmåla for bjørn, jerv og gaupe i Nordland!

Nordland fylke et ett av to fylker i landet vårt med best beitekvalitet, ifølge NIBIO, og er et stort og viktig beitefylke med ca. 220000 sau/lam og 25000 rein på sommerbeite.

Nordland har også ansvar for en betydelig rovdyrstamme, med 10 årlige ynglinger av jerv, 10 familiegrupper av gaupe og 1 årlig yngling av bjørn.

Stor tetthet av rovdyr fører til store tap av dyr på utmarksbeite og svært høge konfliktnivå mellom beitebrukere og forvaltning. . Både reindriftsnæring og sauenæring opplever nå svært store utfordringer pga alt for høge tap av dyr på beite. Mange beitebrukere bor i næringssvake områder med få alternative sysselsettingsmuligheter, noe som betyr at dersom beitebruken opphører så vil dette føre til fraflytting og forgubbing av mange bygdesamfunn i fylket vårt.

Det er ikke mulig å oppnå den todelte målsettinga fra Stortingets rovviltforlik, med plass til både beitedyr og rovdyr i fylket vårt, med vedtatte bestandsmål for de store rovdyra!

Nordland Sp mener ut fra dette at det nå er på tide at Stortinget tar en ny gjennomgang av bestandsmåla for de store rovdyra, med mål om å redusere bestandsnivået på de store rovdyra i Nordland, før beitenæringa i de mest rovdyrutsatte områdene forsvinner!

 

Nordland Senterparti