Meny
Foto: Mats Jensaas

Senterpartiet vil satse på grendeskolen

Siv Mossleth, Willfred Nordlund og Trine Fagervik, 1., 2. og 3.-kandidat Nordland Senterparti, Nordland

Senterpartiet vil føre en politikk som gjør at folk på fritt grunnlag kan velge hvor de vil bo, enten det er i tettsteder, småbyer, bygder eller storbyer. For å kunne ta et slikt valg vil mange være avhengig av å vite om barnehagen og skolen består framover. Det er de siste årene lagt ned svært mange skoler i Norge, ca. 50 pr. år de siste 10 årene. Hovedargumentet har vært økonomisk besparelse.

Senterpartiet mener at skolen er en vesentlig del av ethvert lokalsamfunn med betydning utover det rent pedagogiske. Derfor mener vi at nærskoler ikke bør legges ned bare av økonomiske grunner.

Verken i norsk eller internasjonal forskning er det holdepunkter for å påstå at kvalitet målt som elevenes læringsutbytte øker med skolestørrelsen. Bedre læring er derfor ikke noe argument for nedleggelser.

For barna betyr sentralisering av skolen lengre reiser og mindre aktiv fritid. For foreldrene betyr det mer tid til bringing/henting. For nærmiljøet og bygdekulturen betyr nedleggelse av nærskolen at et viktig samlingspunkt i bygda forsvinner.

Og for kommunen betyr det ofte mindre besparelser enn forventet. Ved nedleggelse av nærskolen er det ikke sikkert at alle elever havner i kommunens sentrumsskole. Kanskje drar mange familier ut av kommunen, til et større sentrum når de først skal flytte på seg? Erfaring fra andre skolenedleggelser viser at det gjerne flyttes til større sentra enn eget kommunesenter. Flytting ut av kommunen betyr reduserte inntekter, som må med i regnestykket.

Som kjent er det fylkeskommunen som i all hovedsak er ansvarlig og betaler for skoleskyss. For fylkeskommunen betyr nedleggelser av grendeskoler ofte betydelig økte utgifter i form av økte kostnader til skoleskyss. Dette er med på å tappe felleskassen, som igjen betyr mindre ressurser til for eksempel utdanning og samferdsel. Dette er kostnader som ikke er nødvendige når nærskolen opprettholdes.

Gjennom praktisk politikk påvirker vi hvor folk skal bo. Å legge ned skolen i ei bygd vil signalisere at der skal det ikke bo barnefamilier.

For at grendeskolene skal bestå vil Senterpartiet foreslå at det bevilges kr. 500.000 ekstra årlig til hver enkelt skole. I tillegg vil Senterpartiet styrke kommuneøkonomien generelt, slik at kommunene har råd til å beholde en desentralisert skolestruktur der befolkningen ønsker det.

Senterpartiet vil jobbe for at lærerutdanningen tilpasses distriktsskolenes behov for lærere som kan undervise i flere fag og i aldersblandede grupper.

Den pågående pandemien har medført akselererende bruk av hjemmekontor. Folk har fått erfare at det er fullt mulig for mange å jobbe mer hjemmefra.

Senterpartiet vil legge til rette for at folk generelt kan jobbe mer hjemme ved at det satses på digitalisering og bredbåndsutbygging.

Slik satsing vil også styrke grunnlaget for grendeskolene.

Senterpartiet vil ta i bruk og utvikle hele Norge, herunder bevare og utvikle grendeskolene.