Meny
Foto: Eirill DeLonge

Stem for gode helsetjenester og flere fastleger

Siv Mossleth, Stortingsrepresentant Nordland SP

Fastlegene er grunnmuren i den kommunale helsetjenesten. Nå er ordningen i krise, fordi fastlegene har fått stadig flere oppgaver uten at ressursene har økt tilsvarende. Fastlegenes gjennomsnittlige arbeidsuke har økt fra 48,6 i 2014 til 55,6 timer i 2018. Mange erfarne fastleger forlater yrket på grunn av belastningen og for få unge vil bli fastleger. Resultatet er at både store og små kommuner har problemer med å rekruttere fastleger. 

På høyreregjeringen og FrPs vakt har fastlegekrisen økt. Allerede i 2017 rapporterte VG om at nær halvparten av kommunene var bekymret for rekrutteringen av fastleger. Våren 2021 kom det frem at hele 85 prosent av kommunene melder om utfordringer med rekruttering av fastleger det siste året.

Regjeringen har gjort lite for å stoppe den varslede utviklingen. Tvert imot har regjeringspartiene stemt imot en rekke tiltak som er fremmet av Senterpartiet på Stortinget for å trygge fastlegeordningen.

Senterpartiet vil bedre situasjonen ved:

-  At flere leger skal utdannes i Norge fremfor å basere oss på at en stor andel studerer medisin i andre land.

- Opprette langt flere fastlegestillinger for å lette byrden på hver enkelt lege. Unge leger må få tilbud om fastlønnede stillinger i kommunen der de får mulighet til å spesialisere seg i allmennmedisin.

- Øke antallet turnuslegestillinger (LIS1- lege i spesialisering 1) for å bedre tilgangen på leger i Norge. Flere LIS 1-stillinger må kobles til spesialiseringsstillinger i allmennmedisin.

- Sikre og utvikle legevakta som en reell akuttmedisinsk tjeneste. Legevaktbelastning må regnes med i legenes vanlige arbeidstid for å trygge rekrutteringen til legevakta.

- Gjøre det mulig at legestudenter som er utdannet i Danmark kan søke på LIS1, uten å ha KBU (klinisk basisuddannelse) som er en tilsvarende ordning i Danmark. 
 

For 2021 foreslo Senterpartiet 400 mill. kroner mer enn regjeringa for å styrke fastlege- og legevaktordningen:

- 400 nye fastlegestillinger til nyutdannede leger som vil spesialisere seg i allmennmedisin.

- En tilskuddsordning for kommuner som har problemer med å rekruttere fastleger.

- Gjenetablere støtteordningen for distriktskommuner med særlige legevaktutfordringer. 

- 100 nye studieplasser innen medisin og 75 flere LIS 1-stillinger.

Skal situasjonen for fastlegeordninga bedres på nasjonalt nivå er det avgjørende å bytte ut dagens regjering. Vi trenger et sterkt Senterparti i den nye regjeringa. Godt valg!