Meny
Foto: Susanne Forsland/Foto: Trine Fagervik

Trygg ferdsel på veien kan ikke nedprioriteres

Politireformen har ført til sentralisering i Nordland. Det er derfor grunn til stor bekymring når regjeringen sender signaler som kan tyde på en nedleggelse av UP. Utrykningspolitiet (UP) er det viktigste tiltaket vi har for å unngå ulykker lags veinettet i Nordland. Patruljen gjør en viktig jobb for nordlendingen som både redder liv og helse.

I sommer registrerte Nordland politidistrikt en økning av fartsovertredelser. Det samme gjelder ulykkesstatistikken på veiene. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette. Transportøkonomisk institutt har forsket mye på hvordan man kan få bilister til å senke farten på veiene. Deres konklusjon er å ha enda større kontrollaktivitet.

Vi frykter at intensjonen i omorganiseringen vil være å legge ned UP, og bidra til en videre sentralisering av tjenestetilbudet. I politimeldingen står det følgende: «Utrykningspolitiet (UP) har bidratt til helhetlig oppmerksomhet om arbeidet med trafikksikkerhet. Med større politidistrikter har imidlertid distriktene fått bedre forutsetninger for å ivareta denne delen av politiarbeidet». Regjeringen melder samtidig at de økonomiske rammene vil bli strammere.

Vi ser at befolkningen i Nordland har lavere tillit til politiet etter den såkalte nærpolitireformen. Derfor er Senterpartiet kritisk til at regjeringen åpner for å legge ned den delen av politiet som faktisk er synlig ute på veiene i dag. Vi er bekymret for at UPs oppgaver kan bli nedprioritert som følge av dårlig økonomi i politidistrikt, og at de ansatte vil havne på kontor i sentrale strøk slik kollegaene deres gjorde ved nedleggelsen av lensmannskontorene.

Nordland Senterparti mener det er viktig at regjeringen tar hensyn til faktisk behov og ikke økonomi når de legger rammene for hvordan oppgavene UP har i dag skal organiseres. Vi mener det er viktig å beholde patruljen slik den er i dag, slik at det fortsatt kan jobbes aktivt for kriminalitetsbekjempelse på vei, og samtidig sørge for god trafikksikkerhet i hele Nordland.