Meny

Vi tar hele landet i bruk

Senterpartiet tar hele landet i bruk!

Senterpartiet tror på forvalteransvaret. Ressursene skal høstes på en måte som ikke forringer muligheten til framtidige generasjoner. Kortsiktig økonomiske hensyn setter vi til side for det langsiktige forvalterperspektivet.

Senterpartiet vil sikre den private eiendomsretten. Kjernen i sjølråderetten er å sikre folkestyret og god velferdsutvikling for hele folket gjennom nasjonal produksjon og eierskap til naturressursene. Sjølråderetten forutsetter en sterk nasjonalstat, et levende folkestyre og et inkluderende nasjonalt fellesskap.

Det er god samfunnsøkonomi å utnytte naturgitte og menneskelige ressurser i hele landet. Verdiskaping krever at det offentlige driver en aktiv næringspolitikk og sikrer nasjonalt eierskap. Offentlig eierskap kan være hensiktsmessig i næringer og bedrifter med nasjonal strategisk betydning.

Senterpartiet vil si opp EØS-avtalen og erstatte den med en handels- og samarbeidsavtale med EU. Vi ønsker ikke å overføre myndighet til overnasjonale organer og ønsker ikke EU-medlemskap!

Senterpartiet vil bygge landet nedenfra. Vi kjemper for et samfunn med frie selvstendige mennesker som tar ansvar for eget liv, for fellesskaper og for naturen og miljøet. Partiets menneskesyn har utspring i det kristne verdigrunnlaget og humanistiske verdier i pakt med dette. Hvert menneske er unikt og uerstattelig og den viktigste resurs vi har!

 

 

Helene Skjelbred, Vega SP

Norun Arnes, Sømna SP

Dag Christer, Bindal SP

Kari Anne B. Andreassen, Vevelstad SP og 3. kandidat på Stortingslista

Eilif Trælnes, Brønnøy SP

Margith Moen, regionleder SP