Meny

Enighet om bom på sideveg

Stein Tronsmoen, Sp, leder for Utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, og Sjur Strand, Ap, nestleder i samme utvalg, er fornøyd med arbeidet som er lagt ned i sakene med bom på sideveg. – Vi er enige og mener vi har kommet fram til et godt og konstruktivt innspill til videre behandling av sakene, sier de.

Sakene om bom på sideveg har bidratt til stort engasjement, både lokalt og fylkeskommunalt, og det har blitt brukt mye tid på komme fram til akseptable løsninger for alle. Sakene er på høring hos Innlandet fylkeskommune og skal nå behandles i Fylkesutvalget. Høringen sendes videre til Statens vegvesen som sammenfatter innspillene og sender dette videre til Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen skriver i sitt brev til fylkeskommunen følgende; Først når det foreligger et helhetlig opplegg for fjerning av bom på sideveg som både departementet og de respektive fylkeskommunene kan slutte seg til, vil saken bli oversendt garantistene, fylkeskommunene, for endelig tilslutning.


-Vi har vært løsningsorienterte og lyttet til innspill vi har fått. Når det er sagt, så har vi også et ansvar for fylkeskommunens totale økonomi og må se bom på sideveg opp mot andre områder vi har ansvar for, sier Tronsmoen.


Sp og Ap ønsker ikke utstrakt bruk av bom, men vi ser nødvendigheten av bom for å få realisert vegprosjekter. Innlandet fylkeskommune, som eier av bompengeselskapet, er av Statens satt til å være garantist og å delfinansiere vedtatt utbygging for å få prosjektene realisert. Dette innebærer at fylkeskommunene skal sikre forsvarlig låne- og bompengeforvaltning.


-Fylkesordføreren har nå, på nytt, sendt brev til statsråden for å få til et møte om bompenger generelt og våre prosjekter spesielt. Vi ønsker å ta opp om det er riktig at fylkeskommunene skal ta et så stort ansvar for utbygging av riks- og europaveger. I tillegg ønsker vi å drøfte innkreving av bompenger på E6 Frya-Sjoa, del av prosjektet E6 Ringebu-Otta, sier Strand.


Sp og Ap har vært opptatt av å likebehandle og samtidig evne å se at ingen bompengeprosjekter er like. Det har vært viktig å få kunnskap om hvilke konsekvenser bompenger har økonomisk for den enkelte vegbruker og hvilke konsekvenser vegvalg har for trafikksikkerheten og miljø. Det forventes at Samferdselsdepartementet i forlengelsen av denne innspillsrunden legger opp til mer rettferdige og forutsigbare løsninger, både for bilistene og for fylkeskommunene som bærer garantiansvaret.


-Vi har gått igjennom rapportene fra Statens vegvesen og Nye Veier AS og nøye vurdert alle konsekvenser. Vi ser dessverre ikke muligheten til å fjerne bom på sideveg, men vi mener at vi nå har kommet fram til løsninger som er akseptable for alle parter, sier Tronsmoen.


I forslag til vedtak som blir lagt fram fra Sp og Ap i Fylkesutvalget, tirsdag 21. april, anbefales et passeringstak på 40 bompasseringer pr. måned pr. kjøretøy for E6 Kolomoen-Moelv, Rv. 3/25 Ommangsvollen-Grundseth/Basthjørnet og E16 Fønhus-Bagn-Bjørgo. Her blir innbyggerne i de berørte kommunene, som bruker lokalvegene mest, hensyntatt. På E6 Øyer-Tretten anbefales det, i tråd med fylkesrådmannens forslag, at bom på sideveg fjernes.


-E6 Øyer-Tretten er et eksempel på at bompengeprosjekt går bra. Prosjektet kan vise til god økonomi og denne bommen vil kunne blitt fjernet før tiden uavhengig av denne saken, sier Tronsmoen.


-Behandling av E6 Frya-Sjoa har vi forslag om å utsette til vi har fått noen avklaringer med statsråden. Prosjektet har dessverre dårlig økonomi, i tillegg til at vegprosjektet ikke er fullført slik det har blitt forespeilet og vedtatt i gjeldende Nasjonal Transportplan. Vi avventer og vil prøve å unngå en takstøkning på strekningen, sier Strand.


Etter behandling av sakene i Fylkesutvalget skal de videre til behandling i Fylkestinget 29. april.