Meny
helsebygg---eldre---omsorg_24255885068_o

Helsetjenester nær folk

Oppland Arbeiderblad var i forrige uke invitert til Søndre Land kommune med Sykepleierforbundet og Senterpartiet for å se hvordan bruk av video er en nøkkel for å kunne yte bedre og tryggere helsetjenester i kommunene.

Helsetjenester nær folk

Oppland Arbeiderblad var i forrige uke invitert til Søndre Land kommune med Sykepleierforbundet og Senterpartiet for å se hvordan bruk av video er en nøkkel for å kunne yte bedre og tryggere helsetjenester i kommunene.

Leserne fikk se hvordan hjemmesykepleien via video hadde med seg en legespesialist på kompliserte sår fra sykehuset på Gjøvik for å få veiledning om hvordan såret til Reidun Slemmestad (83 år) best kunne stelles.

Pasienter som Reidun opplever typisk langt bedre livskvalitet når helsetjenester av høy kvalitet kan mottas hjemme. Det tar tid å hele kompliserte sår, og det er bra om pasienten er i sitt vante miljø, kan være aktiv med daglige gjøremål og ikke utsettes for den økte smitterisikoen på sykehus og sykehjem. Det å reise inn til en spesialist på et sykehus for å få en vurdering og stell er også belastende og tidkrevende.

Forskning viser at sårpasienter som får riktig og tidlig oppfølging har færre innleggelser på sykehus og unngår amputasjoner og dødsfall grunnet komplikasjoner.

Sykepleierne i kommunene opplever større tilfredshet og utvikling i jobben fordi de kan yte bedre omsorg og hele tiden bygge egen kompetanse. Det er mye mer givende enn å bruke tid på administrativt arbeid og til å reise med pasienten til og fra fastlege og sykehus.

Forskning foretatt ved Sunnaas sykehus beregner at oppfølging av en sårpasient via video koster 15 prosent av en oppmøtekonsultasjon, og kun 3,5 prosent av en innleggelse.

Oppland Arbeiderblad har gjennom flere saker satt søkelys på utfordringene med kvaliteten i primærhelsetjenesten i mange kommuner. Det handler blant om kompetanse og mangel på personell. Søndre Land gir 75.000 i bonus til nye sykepleiere som forplikter seg til å jobbe minst to år i kommunen.

Senterpartiet mener at den måten som hjemmetjenesten i Søndre Land og Sykehuset Innlandet samarbeider bør danne mønster for hele Innlandet og resten av landet.

Vi mener det er viktig fordi det gir bedre pasientbehandling, større likeverdighet i helsetilbudet uavhengig av hvor du bor, reduserte kostnader for samfunnet, bedre utnyttelse av knappe kompetanseressurser og styrking av rekrutteringen til kommunetjenesten. Det vil rett og slett ikke være mulig for et fylke som Innlandet å kunne yte de nødvendige tjenester i fremtiden om vi ikke jobber på denne måten.

Når gevinstene er så store og så godt dokumentert, er vi nødt til å få en bred utrulling av denne type løsninger fremfor enda flere prøveprosjekter.

Senterpartiet vil ha:

  1. En helseminister som sender et tydelig signal til landets helseforetak om å gjøre sin del av jobben slik at video kan tas i bruk i hjemmetjenesten i alle kommuner.
  2. En plan for bygging av kompetanse og investeringer utstyr i hjemmetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.
  3. Dreining av midler fra forskning, uttesting og pilotering til skalering av løsninger der gevinstene er dokumentert og risikoen er minimal.
  4. For sårstellpasienter bør det etableres et standardisert pakkeforløp for samarbeid mellom kommuner og sykehus. Det må etableres nye prosedyrer, arbeidsmåter og planer for kompetansebygging slik at de gode erfaringene fra Søndre Land og andre kommuner mer effektivt kan rulles ut i fremtidens helsefelleskap.  

 


Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet

Mona Tønnesland Tholin, varaordfører i Søndre Land, fra Senterpartiet
Kjersti Bjørnstad, 3. kandidat på stortingsvalgslista i Oppland for Senterpartiet