Meny

Må følge penger med oppgavene

Fylkestinget behandlet i dag høringsinnspill til rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.

Senterpartiet er svært glad for konklusjonene i utvalgets rapport, sa Senterpartiets gruppeleder Kjersti Bjørnstad i debatten. Utvalget argumenterer godt for gevinsten som ligger i desentralisering av oppgaver, det er god senterpartipolitikk. Bjørnstad påpekte også at det må følge penger med de oppgavene som forhåpentligvis blir overført, dersom det ikke følger penger med, risikerer vi at  fylkeskommunene ikke levere så godt som det forventes på de oppgavene som blir overført 

Fylkesvaraordfører Aud Hove poengterte viktigheten av at stortinget følger anbefalingene fra utvalget, og flytter så mange oppgaver som det skisseres. Når det nå er bestemt at fylkeskommunene skal slås sammen er det avgjørende at disse oppgavene faktisk blir overført, ellers har sammenslåingene ingen hensikt, mener Hove

I fylkestingets vedtak står det at fylkestinget er enig i de prinsipper og generelle retningslinjer som ekspertutvalget har lagt til grunn i sin rapport for overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Fylkestinget understreker viktigheten av å styrke fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør. Fylkestinget støtter - og framhever - derfor forslagene om å styrke den
regionale planleggingen som virkemiddel for å sikre en mer helhetlig samfunnsutvikling.

Hele vedtaket: 


Fylkestinget i Oppland sender følgende høringsinnspill til ekspertutvalgets rapport:

Fylkestinget er enig i de prinsipper og generelle retningslinjer som ekspertutvalget har lagt til grunn i sin rapport for overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.  
 
Spesielt understrekes viktigheten av å styrke fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør. Fylkestinget støtter - og framhever - derfor forslagene om å styrke den regionale planleggingen som virkemiddel for å sikre en mer helhetlig samfunnsutvikling.  
 
Fylkestinget slutter seg i store trekk til ekspertutvalgets forslag om endret ansvars- og oppgavefordeling, men vil bemerke følgende:

a. Fylkeskommunens bør tildeles et mer helhetlig regionalt ansvar for landbrukspolitikken.

b. Kommunens ansvar for barnevernet skal i hovedsak bestå som i dag, men sammenhengen mellom et fremtidig fylkeskommunalt barnevern og det kommunale barnevernet skal utredes.

c. Fylkeskommunene har oppgaver innenfor internasjonaliseringsfeltet. Fylkestinget ønsker en videre utredning av ytterligere oppgaver og ansvar til fylkeskommunene på dette området.

d. Det framtidige ansvaret for tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) bør vurderes overført til kommunene

e. Bredbånd utgjør en stadig viktigere del av samfunnets infrastruktur. Ennå mangler mye på tilfredsstillende utbygging. Fylkestinget støtter ekspertutvalgets forslag om overføring av ansvaret for bredbåndsutbygging til fylkeskommunene under forutsetning av at det stilles tilstrekkelig økonomiske ressurser til disposisjon.
f. Fylkestinget støtter ikke endringsforslaget innen regional planlegging at det i plan- og bygningslovens åpner for at fylkeskommunen (etter anmodning fra aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter bestemmelsene for kommunal plan med juridisk bindende virkning.
Fylkestinget forutsetter at det gis økonomiske rammevilkår som gjør fylkeskommunene i stand til på en offensiv måte å gripe fatt i de utfordringer som de nye ansvarsområder og den forsterkede samfunnsutviklerrolla åpner for.