Meny

På lag med frivilligheten!

Gode lokalsamfunn er tuftet på et godt utviklet samarbeid mellom kommunene og frivillig sektor. De frivillige organisasjonene spiller en sentral rolle som samfunnsutviklere gjennom å bidra både til demokratiet og ulike tilbud til innbyggerne.

Uansett hvor rik staten er, så vil det være grenser for hva som kan løses gjennom offentlige bevilgninger- her spiller frivilligheten en avgjørende rolle. Verdiskapingen i frivillig sektor var på 125,5 milliarder kroner i 2014.

Frivillig engasjement har stor egenverdi fordi det bidrar til å fylle den enkelte deltakers liv med mening og aktivitet. Frivillig sektor er også en uunnværlig del av fellesskapet og bidrar til at mange viktige oppgaver i samfunnet blir løst. Det er derfor viktig å satse på kultur og frivillighet i hele feltets mangfold og bredde.

Senterpartiet mener det ikke er en kommunal oppgave å styre frivillig sektor. Kommunene må imidlertid ta rollen som arenabygger og samarbeidspartner hvor frivillig sektor, næringsliv og kommunal sektor møtes og finner samarbeidsløsninger som kan utvikle lokalsamfunnet. Slike partnerskapsarenaer er viktige for å bygge et sterkere samfunn. Frivillighetspolitikken må bygge på forenkling og tillitt. I tillegg til å øke nivået på offentlig støtte, er det viktig å gi organisasjonene tillitt. Det er et problem at milde gaver fra det offentlige ofte er knyttet forutsetninger til sjekken som gis i form av prosjektmidler. På denne måten overstyrer det offentlige frivillig organisasjoners arbeid. Senterpartiet mener det offentlige må være varsom med dette og i hovedsak gi midler gjennom høyere grunnstøtte. 

Distriktspolitikken skal gi grunnlag for at det skal bo folk i hele landet. For at det skal oppleves som attraktivt, må både arbeidsplasser og servicetilbud, kulturtilbud og velfungerende nettverk være på plass. En viktig forutsetning for å oppleve tilhørighet til bygda og tettstedet man bor i, er at ungdom og tilflyttere får etablert nettverk og samhørighet til hjemstedet. Frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet spiller en nøkkelrolle i integreringsarbeidet. Frivilligheten skaper de gode møteplassene hvor man, på tvers av våre ulikheter, møtes og deltar i meningsfulle aktiviteter. Dette er arenaer for blant annet meningsutveksling, dialog, samhold og deltakelse, lavterskeltilbud hvor folk kan senke skuldrene og sosialisere seg i samspill med andre.

Momskompensasjonsordningen for frivillig sektor er en viktig ordning for å støtte arbeidet som nedlegges av vårt rike organisasjonsliv. Ordningen er en god måte å bidra til en uavhengig frivillighet på istedenfor «overstyring» gjennom bundne midler som prosjektstøtte og lignende. Målsettingen er at det skal gis full kompensasjon, men dette er ikke fulgt opp. Momskompensasjonsordningen for frivillig sektor må gjennomføres fullt ut, slik at det gis 100 prosent kompensasjon. Senterpartiet vil gjøre momsrefusjonsordningene, både for idrettsanlegg og varer og tjenester om til rettighetsstyrte ordninger, og ikke avhengig av årlige bevilgninger slik:

1. endre merverdiavgiftskompensasjonsordningene med sikte på rett til full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

2. utvide merverdiavgiftskompensasjonsordningene slik at alle organisasjoner, uavhengig av størrelse, inkluderes i ordningen.

3. sikre rett til full kompensasjon for alle utgifter i forbindelse med nybygg, vedlikehold og rehabilitering for organisasjonseide bygg og anlegg.

Kjersti B. Fremstad

Fylkestingspolitiker for Oppland Senterparti