Meny

Pressemelding fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet

 

- Et fylkesbudsjett for å holde hjulene i gang

 

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om et felles fylkesbudsjett for å holde hjulene i gang i ei krevende koronatid. – Vi prioriterer blant annet arbeidsplasser, voksenopplæring, bruer og bredbånd, sier gruppelederne Anne-Marte Kolbjørnshus og Kjersti Bjørnstad.

 

Fylkesrådmannen la opprinnelig opp til kutt på 110 millioner kroner, konsekvensen er dramatiske kutt til flere tilskudd og ordninger. Det lå særlig inne et betydelig kutt i voksenopplæringa, dette reverseres nå av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

 

- Voksenopplæring er vår viktigste satsing i budsjettet, og vi vedtar nå en samlet ramme for dette på til sammen 59 millioner kroner. Vi lytter til innspill om at dette er helt vesentlig for utvikling i hele fylket. Det er behov for tilbud både innen videregående opplæring, fagskole og høyere utdanning som ligger desentralisert. Vi innfrir nå et av våre viktigste valgløfter, og starter jobben med å bygge opp en felles struktur for hele Innlandet, sier Anne-Marte Kolbjørnshus, gruppeleder for Arbeiderpartiet.

 

Desentralisert infrastruktur

Distriktssatsing er en rød tråd i forslaget de to partiene legger fram. I tillegg til satsing på desentralisert voksenopplæring, prioriteres midler til bredbånd, utbedring av bruer og en desentralisert skolestruktur.

 

- Skal vi fortsatt kunne bo og drive næring i hele Innlandet må investeringene i bredbånd fortsette. Vi vil prioritere dette også i årene som kommer. En annen viktig satsing er å redusere etterslepet på fylkesveiene våre gjennom å ruste opp bruer på fylkesvegene. Til dette tar vi opp et ekstra lån på 100 millioner kroner. Vi har også vært tydelige på at ingen videregående skoler skal legges ned denne perioden Dette er også en forutsetning for at det skal kunne bo folk i hele Innlandet, sier Kjersti Bjørnstad, gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget.

 

Satsing på næring og arbeidsplasser er helt grunnleggende for å bygge Innlandet. Konkret forslås det at innovasjonssentrene skal få driftsstøtte og at fylkeskommunen med sitt næringsapparat skal bli mer synlig til stede i hele fylket.

 

- Vi lytter til næringslivet, og legger inn ytterligere satsing på å skape arbeidsplasser og bidra til innovasjon. Vi legger inn 9 millioner kroner ekstra til næringsretta tiltak. Dette kommer, i tillegg til Klosser, både Skåppå og Total Innovation til gode. Vi tar også inn igjen midler til samarbeid med Ungt Entreprenørskap, NTNU og Vitensenteret. Dette krevende året har understreket behovet for en fylkeskommune som spiller på lag med næringslivet, og som bidrar til at vi holder hjulene i gang, sier Kolbjørnshus.

 

Helserådgivere videreføres i 2021

Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger inn midler slik at skolehelsetjenesten fortsatt subsidieres med fylkeskommunale midler ut 2021. Helsesykepleiere er en kommunal oppgave, også for elever som går på videregående skole. Det legges derfor ikke inn midler fra 2022.

 

- Det skal fortsatt være en god skolehelsetjeneste på de videregående skolene, det har det også vært i Hedmark tidligere til tross for at den ikke har vært subsidiert fra fylket. I året som kommer skal fylkeskommunen og kommunene samarbeide om en videre og helhetlig løsning for Elevtjenesten ved alle skolene i Innlandet. Vi vil blant annet se på løsning med en e-helsetjeneste, som kan være et supplement og et lavterskeltilbud rettet mot ungdom på digitale plattformer. Dette arbeidet vil følges opp politisk, sier Kolbjørnshus.

 

Kutter i sentraladministrasjon og konsulentbruk

Fylkesbudsjettet legger opp til en årlig effektivisering i sentraladministrasjonen. I budsjettet utgjør dette en reduksjon i administrasjonen på tre prosent årlig. I tillegg er det reduksjon i politisk virksomhet på tre millioner kroner og tilsvarende reduksjon til ekstern konsulentbruk.

 

- Vi gjennomgår kritisk hva vi kan og bør redusere på, og vi foreslår konkret et kutt i bruk av eksterne konsulenter. Vi understreker at Innlandet fylkeskommune er i en krevende økonomisk situasjon og at vi taper betydelig med det nye inntektssystemet Stortinget har vedtatt. Vårt fokus er derfor på kjernevirksomheten til fylkeskommunen også i åra som kommer, og oppgaver vi er pålagt å levere på, presiserer Bjørnstad.

 

- Våre to partier har foreslått i sine alternative statsbudsjetter en vesentlig økning i rammeoverføringen til kommuner og fylkeskommuner. Med en Ap og Sp-regjering har vi grunn til å tro at våre inntekter kunne vært opp mot 100 millioner kroner mer totalt sett. Det er mye penger til veger, elever, idretten, kulturen og næringslivet som vi per i dag ikke har, avslutter Kolbjørnshus. 

 

 

Kontaktpersoner:

Anne-Marte Kolbjørnshus, gruppeleder Ap, tlf. 414 69 897

Kjersti Bjørnstad, gruppeleder Sp, tlf. 480 74 760