Meny

Sp satser på grønn næringsutvikling, infrastruktur og kultur

Det siste budsjettet for Oppland. Et budsjett som er bra for hele fylket, med et tydelig grønt stempel. Senterpartiet fortsetter vår satsning på bredbåndsutbygging, kommunale næringsfond, regionale utviklingsmidler samt bruk kulturarven som ressurs i utviklingsarbeid og verdiskaping, sier fylkestingsgruppa til Senterpartiet i Oppland.


- av fylkestingsgruppa til Senterpartiet i Oppland

Vi fortsetter vår satsning på bredbåndsutbygging. For å bøte på regjeringens manglende finansiering av utbygging av bredbåndsnettet i spredtbygde strøk har Oppland fylkeskommune tatt initiativ til et spleiselag sammen med kommunene i Oppland for å forbedre tilbudet i mange områder i fylket. Det avsettes ytterligere 10 millioner kroner til dette arbeidet i 2019.

Senterpartiet har gått inn for å fortsatt satse 4 mill. kr. på de kommunale næringsfondene, som kommer de 11 mest næringssvake kommunene i Oppland tilgode. Dette er en ordning som har vært velfungerende i ca 20 år, som treffer målgruppa, ofte små enkeltmannsforetak som er håndtverksbedrifter. Verdiskapning skjer i all hovedsak lokalt.

Oppland skal være ledende på vegen mot ei grønn fremtid. Fylkeskommunen skal bidra til vekst og utvikling i hele fylket, å drive en offensiv næringspolitikk. Oppland fylkeskommune yter ikke direkte bedriftsstøtte, men bidrar til næringsutvikling på flere måter; finansierer og igangsetter utviklingsarbeid, programeier av ulike utviklingsprogrammer, omstillingsprogrammer og regionale forsknings-fond. Derfor økes potten til regionale utviklingsmidler med 6 millioner kr. 

Kulturminner og kulturmiljøer er en ikke-fornybar ressurs og må forvaltes for fremtiden. De bidrar til å gi oss identitet og tilhørighet, og samtidig er de en viktig kilde til verdiskaping. Forvaltningen i Oppland fylkeskommune ligger helt i front nasjonalt på kulturminnefeltet, både når det gjelder innovasjon, vern og bruk, samt gode koblinger mellom disse.    

En får til godt utviklingsarbeid hvor sikring av kulturarven blir sett i sammenheng med bred verdiskaping (økonomisk, miljø, sosialt og kulturelt). Steder og miljøer med særpreg, historie, identitet er attraktive, og i Oppland er det fortsatt store muligheter knyttet til å bruke kulturarven som ressurs i utviklingsarbeid og verdiskaping. Derfor styrker Senterpartiet dette viktige arbeidet med 3,7 millioner kroner for 2019.

Det siste fylkesbudsjettet for Oppland bærer preg av klimasatsing, satsing på investeringer i videregående opplæring, yrkesfag, betydelige ressurser for å få ned slutt-prosenten i videregående skole, kultur som er limet i samfunnet, oppfølging av regionale planer og en fortsatt satsing for å ta igjen etterslepet på vedlikehold på fylkesveger.

I året som kommer blir det mye fokus og energi som går med til å bygge det nye Innlandet og Senterpartiet går inn i dette med et mål om å ta hele Innlandet i bruk.