Meny

Vi skal bygge hele Innlandet

Senterpartiet vil bygge det nye Innlandet fylke ved å fordele arbeidsplasser og dele kompetanse. Det skal komme alle deler av Hedmark og Oppland til gode. Senterpartiet vil bruke mulighetene knyttet til digitalisering og annen ny teknologi for å lykkes med dette.

Senterpartiet vil at det skal bygges en moderne, framtidsretta og fleksibel organisasjon. Den nye fylkeskommunen skal vedlikeholde og videreutvikle den infrastrukturen som er bygd opp gjennom mange år, for å knytte de ulike regionene sammen.

 

Den første politiske prøvesteinen på hvordan det nye fylket vil bli organisert, fikk vi da fellesnemnda for det nye fylket vedtok organiseringa av vegadministrasjonen til Innlandet fylkeskommune. Dette handler om hvor de ansatte i Innlandet fylke, med oppgaver knyttet til drift av vegnettet, skal lokaliseres.

 

Oppland Senterparti er glad for at de andre partiene, til slutt, ble med på forslaget til vedtak som Senterpartiet la fram. Vårt forslag ble vedtatt. Det ble slått fast at den desentraliserte profilen som Statens vegvesen har skal styrkes.

 

Det betyr at det fortsatt skal være distriktsavdelinger på Tynset, Kongsvinger, Otta, Fagernes, Gjøvik og Lillehammer, med hovedkontor på Hamar. Ved plassering av ansatte skal det sikres tilstrekkelig bemanning og nødvendig lokalkompetanse for å drifte, vedlikeholde og planlegge vegnettet i hele fylket. Nødvendig finansiering av fylkesvegnettet skal også sikres.

 

En slik desentralisert organisering vil Senterpartiet skal gjelde også på andre områder i Innlandet fylkeskommune. Vi må bygge opp en desentralisert organisasjon, som sikrer at lokal kompetanse og kunnskap blir utnytta og utvikla på best mulig måte. Den neste prøvesteinen bør være en modell der næringsavdelingen til fylkeskommunen desentraliseres og knyttes tettere opp mot regionene i fylket.

 

Når det gjelder skoletilbud vil Senterpartiet at de videregående skolene skal bestå, slik de gjør i dag. Når det gjelder næringsutvikling og nye arbeidsplasser må vi legge til rette for mer verdiskaping i alle deler av fylket.

 

Kommunene og næringslivet vil bli Innlandet fylkeskommune sine viktigste samarbeidspartnere. Fylke, kommune og næringsliv må i fellesskap legge til rette for flere arbeidsplasser, basert på lokale fortrinn og eksisterende grunnlag.

Bengt Fasteraune, Leder Oppland Senterparti

Olav Røssum, Politisk nestleder Oppland Senterparti