Meny

En barnehage for fremtiden

Sylvia Brandsrud.jpg
Sylvia Brandsrud

Barnehagene skal bygge på en grunnleggende respekt for barndommens egenverdi, og samtidig bidra til en meningsfull oppvekst.

Dette må gjelde uavhengig av barnets funksjonsnivå, bosted og den bakgrunnen barnet har sosialt, kulturelt og etnisk.

Senterpartiet mener læring i barnehagen må skje på barnas egne premisser og først og fremst gjennom lek.

Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold.

Kartlegging og testing skal ikke innføres for hvert enkelt barn.

Senterpartiet er motstander av å innføre normer for barns måloppnåelse i barnehagen.

Det må satses på flere ansatte per barn.

Det må satses på barnehagenes fysiske anlegg.

Det må være like forpliktelser i offentlige og private barnehager når det gjelder inntak av barn med rett til barnehageplass, inntak av barn med spesielle behov.

Senterpartiet ønsker ikke en utvikling der en stadig større andel av barnehagesektoren eies av

kommersielle konsern. Barnehager er et viktig tilbud til landets barnefamilier og finansieres gjennom

store offentlige overføringer. Barnehagene skal være en del av lokalsamfunnet og folk og folkevalgte

skal kjenne barnehagens ledelse, styre og drift. Senterpartiet vil arbeide for et lovverk som sikrer at

midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere.