Meny

Hva mener Høyre med FRIHET?

Av Tor Petter Ekroll, Styremedlem i Østfold Senterparti

Spørsmålet mitt blir hva Høyre legger i FRIHET når de overfører folkets frihet til å selv lovregulere (Stortinget) til EU/EØS (slik som gjennom for eksempel ACER)? Og hva er det Høyre legger i samarbeid når vi gir fra oss myndigheten/makten/selvråderetten til å påvirke samarbeidet til dem vi skal samarbeide med? Eller mener Høyre at det beste samarbeidet er å overlate alle beslutninger til EU slik vi gjør gjennom EØS. I beste fall fratar Høyre sine velgere sin del av selvråderetten som skal være beskyttet av menneskerettighetene og vår egen Grunnlov

Ja, hvorfor er Høyre så engasjert i EU?

Hvem er ikke tilhenger av et samarbeid med Europa!  Hvem er ikke tilhenger av samarbeid med resten av verden? Det er det som skaper relasjoner mellom mennesker – samarbeid om fellesskapet!

Og ja, samarbeid fremmer utvikling som bygger hverandre sterkere!  Det er derfor viktig med internasjonal deltagelse. Jeg tror det ikke er noen som helst tverrpolitisk uenighet om dette.  Derfor har det også vært en lang tradisjon om å forsterke utenrikspolitikken i den hensikt å skape en bedre verden å leve i. Høyre med sine stortingsrepresentanter beskriver dette godt i sitt leserinnlegg i Moss Avis 30.juli 2018.

Men et samarbeid krever et mandat. Et internasjonalt samarbeid mellom stater krever et mandat fra folket, fra hver enkelt av oss (nedfelt i menneskerettighetene). Gjennom vårt eget mandat gir vi tillitsfullt vår makt til våre representanter/parlamentarikere/politikere slik at de skal ivareta våre interesser.  Våre parlamentarikere utøver dette mandatet på vegne av oss alle! De håndterer samarbeidet på vegne av innbyggerne – av folket. De skal sørge for å ivareta folkets interesser med både materielle og menneskelige verdier.

Utøves ikke denne rollen godt nok, kan folket velge inn nye representanter ved neste valg.  Dette er med å kontrollere våre folkevalgte, og er noe av fundamentet i vårt vestlige demokrati.

Når England er på vei ut av EU, er det IKKE for å trekke seg ut av et samarbeid med EU og resten av verden, men for at England mener de får bestemme for lite over egne lokale utfordringer.

Høyre nevner i sitt leserinnlegg at «Europeisk samarbeid er viktigere enn på lenge. Som innbygger i et land som Norge bør vi minnes om at vår velferd og frihet ikke kan tas for gitt». I mitt perspektiv så henger disse uttalelsene ikke sammen med den virkelighet Høyre er med å skape. Gjennom EØS og andre såkalte forpliktende avtaler gir Høyre sin tilslutning til å gi fra seg muligheten til et samarbeid, ikke ved å stenge for felles løsninger, men ved å akseptere sin «samarbeidspartners» fellesløsninger.  Jeg tror ikke Høyre hadde vært like villig med et slikt «forpliktende» samarbeid med EU om EU stod for den kommunistiske ideologien.  Det blir litt enklere når EUs ideologi er tuftet på de frie markedskrefter og den kapitalistiske ideologi. Da blir det også enda enklere å gi fra seg muligheten til å endre dette i fremtiden når i all hovedsak EU vil legge den kapitalistiske ideologien til grunn i overskuelig fremtid.

Når Høyre minner oss om at vår velferd ikke kan tas for gitt, ja da er det nettopp viktig å kunne etablere egne løsninger som beskytter vår norske velferd og ikke akseptere EUs velferd som den nye norske velferd.  Når Høyre i tillegg minner oss om at vi ikke må ta friheten for gitt, ja da forstår jeg ikke hva Høyre mener med FRIHET. Det er mulig vi har ulik forståelse av frihetsbegrepet.

 

Spørsmålet mitt blir hva Høyre legger i FRIHET når de overfører folkets frihet til å selv lovregulere (Stortinget) til EU/EØS (slik som gjennom for eksempel ACER)?  Og hva er det Høyre legger i samarbeid når vi gir fra oss myndigheten/makten/selvråderetten til å påvirke samarbeidet til dem vi skal samarbeide med? Eller mener Høyre at det beste samarbeidet er å overlate alle beslutninger til EU slik vi gjør gjennom EØS.  I beste fall fratar Høyre sine velgere sin del av selvråderetten som skal være beskyttet av menneskerettighetene og vår egen Grunnlov. Jeg håper velgerne setter seg inn i hvilke fundamentale demokratiske utfordringer Norge står overfor med et Storting som gir fra seg din og min selvråderett til en fremmed makt slik vi forsøkte å forhindre under 2vk. ACER er kun et ytterligere varsel om det som vil skje om folket ikke engasjerer seg.  Jeg vil hevde at mange av våre politikere beveger seg langt utenfor det mandatet velgerne har gitt dem. Velgerne har gitt dem Grunnlovsmandatet om å ivareta Norske interesser og Norsk selvstendighet. Da kan ikke våre stortingsrepresentanter gi fra seg denne selvstendigheten uten at Grunnloven endres.