Meny

Nasjonal kontroll over vår energi

Østfold Senterparti krever at Stortinget klart og tydelig sier nei til de overnasjonale delene av EUs energiunion og opprettelsen av en ny reguleringsmyndighet som kun er underlagt EUs energibyrå Acer.

Klok forvaltning av våre energiressurser har vært en suksessfaktor for Norge helt siden unionsoppløsningen og viktig del av vår selvråderett. Disse naturressursene er hele nasjonens felles eiendom og må forvaltes av våre folkevalgte.

Østfold Senterparti mener at det er avgjørende at kontrollen med våre kraftressurser ikke overlates til et overnasjonalt energibyrå. Det ville i så fall være en så graverende overføring av suverenitet at saken måtte behandles i henhold til Grunnlovens $115.

I ytterste konsekvens kan EUs energibyrå Acer vedta tiltak som går på tvers av Norges egne interesser og i tillegg pålegge Norge å betale for tiltakene. Slike tiltak kan f.eks. være bygging av ny grensekryssende infrastruktur som gassrørledninger og overføringslinjer for elektrisk kraft

Energi i et moderne samfunn er like viktig som blodet i en levende organisme. Derfor er det avgjørende å beholde en nasjonal styring av vår energiproduksjon og –distribusjon.