Meny
2020 Ungdomsskolelærer i undervisningssituasjon

Ny regjering for trygghet i arbeidslivet

Av Ole André Myhrvold, Stortingsrepresentant for Østfold Senterparti og Kjerstin Wøyen Funderud, stortingskandidat for Østfold Senterparti

Ny regjering for trygghet i arbeidslivet. I år er det den andre 1. mai-dagen som blir markert digitalt, og vihar lagt et merkverdig år bak oss. Et år der vi i liten grad har kunnet møtes fysisk. Likevel har samfunnet fungert. Takket være butikkansatte, helsefagarbeidere, bussjåfører, lærere, barnehageassistenter, renholdere og andre som har stått i førstelinja har hverdagene gått rundt, tross ekstraordinære tiltak. Felles for mange av disse er at de har lav lønn. Vi vil ha mindre lønnsforskjeller i Norge, og vil jobbe for at arbeidsfolk med praktiske jobber skal ha ei anstendig lønn og gode arbeidsvilkår.

Nå må norsk arbeidsliv utvikles videre i samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Samarbeidet må bygge på målsettinger om høy verdiskapning, full sysselsetting, jamn fordeling av inntektene og reallønnsvekst for alle grupper. Samarbeidet må bidra til godt arbeidsmiljø, ubyråkratisk kommunikasjon og tillit mellom ledere, tillitsvalgte og arbeidstakere. Det stimulerer til ansvar for egen arbeidsplass ogfelles arbeidsinnsats. Senterpartiet vil derfor ha en tillitsreform i offentlig sektor.

Tillit og samarbeid skal erstatte høyre-sidens «new public management», målingerogskjemaveldei offentlig sektor. Ansvaret for hvordan oppgavene blir løst, skal i størst mulig grad bli flyttet til dem som skal gjøre jobben. Økt tillit i offentlig sektor vil gjøre hverdagen bedre for folk, med bedre tjenester til innbyggerne, en mindre byråkratisk arbeidsdag for de ansatte, og reduserte kostnader for både offentlige og private virksomheter. Statsminister Erna Solberg har kalt debatten om norsk og unorsk for «tåpelig».

Senterpartiet mener derimot debatten er avgjørende viktig. Senterpartiet mener nasjonal kontroll er viktig nettopp fordi vi som nasjon gjennom hele nyere historie har brukt jord, skog, fisk, vannkraft og petroleum til å skape industri, arbeidsplasser og aktivitet i hele landet. Takket være en slik politikk er vi i dag et av Europas aller rikeste land. Samtidig risikerer vi under Høyres styre å bli et av landene med svakest beskyttelse av viktige nasjonale ressurser, bedrifter, infrastruktur og teknologi. Det ønsker ikke Senterpartiet.

Høstens valg blir et skjebne valg for velferdsstaten, for hvordan vi organiserer Norge og for om vi skal fortsette å la forskjellene øke. For Senterpartiet er et trygt arbeidsliv en forutsetning for et trygt samfunns-og familieliv. Frie markedskrefter og globalisering er oppskriften på å ødelegge trepartssamarbeidet og den norske modellen. Urettferdig konkurranse gjør arbeids-og konkurransevilkårene dårligere, det får stadig flere kjenne på kroppen, enten man er transportarbeider, bonde, kabinpersonale eller renholder. Stadig flere yrkesgrupper blir stilt overfor valget mellom å erstattes av billigere utenlandsk arbeidskraft eller å gå inn i løsere kontraktsformer.

Vi trenger et nytt flertall som bygger opp fellesskap – ikke river ned. Et flertall som prioriterer de svakeste – ikke de som har nok fra før. Et flertall som fremmer verdiskapning – ikke bare overlater framtida til markedskreftenes frie spill.