Meny

Politihøgskolen ut av Oslo

Av Johan Edvard Grimstad og Gry Mossikhuset, Østfold Senterparti

Det burde være enkelt å beslutte at en ny politihøgskole skal bygges utenfor Oslo, men innenfor kort pendleravstand, med bedre økonomi både for staten og for studentene, godt studentliv og nærhet til akademia både fra Ås, Oslo og Halden, og svært gode øvingsforhold uten støykonflikt med samfunnet ellers på Rygge.

Regjeringen ønsker å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Det er både riktig og viktig, og noe Senterpartiet lett slutter opp om.

NÆRHET, AVSTAND og ARBEIDSPLASSER
Man kan fort få inntrykk av at utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo kun dreier som om flytting til andre landsdeler. Men det handler også om utviklingen av Osloregionen, til det beste for hele regionen og til beste for Oslo by.

Et stort og viktig pågående utviklingsprosjekt er byggingen av Follobanen til 30 milliarder kroner som står klar i 2021. I parallell bygges det ny bane i Moss for 10 milliarder kroner. Det er mange togpendlere som gleder seg til en betydelig reduksjon i reisetid, flere avganger og økt kapasitet. Motpendling er et godt miljøtiltak, det reduserer behovet for å øke kapasiteten ytterligere på vei og bane og det kan bidra til å utvikle de bynære distriktene og byene som ligger i nærheten av hovedstaden. For å få til dette må det etableres attraktive kompetansearbeidsplasser utenfor Oslo by. Her har staten et ansvar. 

Regjeringen har varslet Stortinget at de vurderer å flytte Politihøgskolen (PHS) ut av Oslo. En ringvirkningsanalyse av effekten ved å flytte PHS til Moss konkluderer med at det vil skapes like mange arbeidsplasser i det private næringslivet. Å flytte Politihøgskolen ut av Oslo sentrum og til Moss vil således skape 600 arbeidsplasser totalt i regionen. Dette er god regionutvikling i et fylke som over tid har hatt for høy arbeidsledighet. Å flytte PHS 27 minutter ut av Oslo sentrum er mindre enn flytting til Grorud og det burde ikke være mer utfordrende for ansatte på PHS enn det er for de over 6.000 som dagpendler fra Mosseområdet og til Oslo i dag, eller å skulle pendle til f.eks. Grorud-dalen.

STUDENTENE
Studentene må stå i sentrum. Ved å legge PHS til Moss vil de få et bymiljø og god tilgang på både kulturliv ved skolen og godt med hybler. Hver student vil spare opp mot 3.500 kr i måneden ved å kunne bo i Moss i stedet for i Oslo bare i bo-kostander. Det summerer seg til 100.000 i tilbakebetalt studielån. I tillegg er det viktig for studentene å kunne jobbe ved siden av studier. Det er godt med arbeidsplasser i området rundt skolen, men også mulig å pendle til Oslo eller Nedre Glomma for jobber. Dette ser politistudentene og har signalisert at de anser Moss som en svært god lokaliseringsmulighet for PHS.   

OPERATIVT
Det viktigste er likevel at politiet får en ny politihøgskole som fleksibelt kan ivareta dagens og fremtidens behov. Det betyr å ivareta både de akademiske og de operative kravene, og særlig viktig at de to kan integreres i langt større grad enn i dag. Det er utviklet et svært godt konsept i Moss der campus legges midt i bysentrum med nærhet til offentlig kommunikasjon, samtidig som den mest arealkrevende og støyende aktiviteten legges til Rygge som er 7-8 minutter unna. Diskusjonene rundt beredskapssentret på Taraldrud viser utfordringen knyttet til støy. Støyende aktivitet kan ikke legges inn i tett befolket område. På Rygge ligger nær 6.000 mål regulert for trening og øving. I tillegg er det i Moss store muligheter for øving på sjø/vann og i områder som ligger i kystsonene både for byer, havner og mer grisgrendte strøk.

AKADEMIA og KOMPETANSETILFANG 
I det som er sagt og skrevet fra ledelsen ved PHS er det påfallende hvor mye vektlegging som er på hva man kan risikere å miste fremfor hva man kan oppnå ved å flytte PHS ut av Oslo. Særlig blir nærhet til akademia fremhevet som viktig for PHS. 27 minutters reisetid fra Oslo sentrum er ikke dramatisk. En foreleser kan reise til Moss like lett som til Grorud fra Oslo S, faktisk kortere i tid. Om det er fast eller to ganger i året så er det særdeles lite krevende. To eksempler som kan illustrere hvilke muligheter som ligger i en flytting til Østfold er Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås og Smart Innovation Norway i Halden.

På NMBU-Ås pågår den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne. Det bygges for 7,5 milliarder kroner og det skal stå klart i 2020, et år før en ny politihøgskole kan stå klar i Moss – om beslutningen om PHS kommer i løpet av 2018. På NMBU vil det i 2020 være 1.700 ansatte, 5.400 studenter, hvorav mer enn 500 er doktorgradsstudenter og ytterligere 1.000 studenter er på videreutdanning. NMBU kan blant annet tilby en handelshøgskole hvor det forskes på ledelse, økonomi og administrasjon, et fakultet for realfag og teknologi med studier i big data, maskinlæring og data science, og fakultet for samfunnsforskning. Smart Innovation Norway og NCE Smart-klyngen i Halden er en viktig nasjonal innovasjonsaktør innen smarte byer og digitalisering (intelligent teknologi) hvor de har 1,2 milliarder kroner avsatt i forskningsbudsjett. Her åpnes det opp for nye muligheter innenfor helt sentrale kompetanseområder for et moderne politi.

ØKONOMI
Behovet for en ny politihøgskole har vært godt kjent de siste 10 årene, men ettersom politiet kun har vært villige til å vurdere plasseringer i det sentrumsnære Oslo har det ikke vært mulig å få til. Det blir altfor dyrt. Det er derfor bra at politiledelsen nå blir utfordret både av studentene, juristforbundet og fra politifaglig hold som forteller at det ikke er noen reell grunn til at PHS må ligge sentralt i Oslo. Av kostandshensyn og hensynet til operativ trening bør en ny politihøgskole legges utenfor Oslo, men i dagpendleravstand til hovedstaden.

I Moss vet vi at alle kjente krav ivaretas og vi vet at leiekostnadene går ned samtidig som det spares store beløp på øvrig drift. Det er nesten vanskelig å forstå, men PHS selv har beregnet at en ny PHS kan gi en besparelse på drift på over 100 millioner kroner i året. I dag er det årlige totalbudsjettet for PHS 600 mill.kr. Å spare 100 mill.kr årlig bør derfor bety mye. Dette er sårt tiltrengte midler til operativt politiarbeid i distriktene. Et salg av dagens skole på Majorstua kan gi staten opp mot en halv milliard i inntekt, og dette er midler som bør komme politiet til gode.

KONKLUSJON
Det burde være enkelt å beslutte at en ny politihøgskole skal bygges utenfor Oslo, men innenfor kort pendleravstand, med bedre økonomi både for staten og for studentene, godt studentliv og nærhet til akademia både fra Ås, Oslo og Halden, og svært gode øvingsforhold uten støykonflikt med samfunnet ellers på Rygge.