Meny

Vedlikeholdsløft for fylkesveiene

Stortinget har nylig behandlet, og nedstemt, et forslag fra Senterpartiet om å etablere et nasjonalt program for å gi fylkesveiene et vedlikeholdsløft. I kjølvannet av dette har Høyres stortingsrepresentanter sendt ut et leserinnlegg landet rundt, med ulike overskrifter og signaturer, om at de nå tar grep for fylkesveiene. Fakta er at Høyre, de to andre regjeringspartiene og Krf ikke støttet forslaget fra Sp.

Vedtaket som disse stilte seg bak er slik:
«Stortinget ber regjeringa om å utrede en belønningsordning i forbindelse med rulleringa av Nasjonal transportplan, der fylkeskommunen etter en forpliktende plan kan søke om medfinansiering fra staten etter gitte kriterium.» En slik belønningsordning kan altså tidligst kunne være på plass fra 2021 da Nasjonal Transportplan skal rulleres neste gang. Senterpartiet mener dette er for dårlig, og for sent.

Dessverre er det 50 prosent større sjanse for å bli utsatt for alvorlige ulykker på fylkesveiene enn på riksveiene. Dessuten er det dokumenterte vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene så stort at arbeidet ikke bør utsettes til 2021. Dagens fylkesveinett er på 44.318 kilometer og riksveinettet på 10.581 km. Til sammenlikning brukte staten rundt 11 milliarder kroner til drift av riksveiene i 2016, mens de 19 fylkene brukte rundt fem milliarder kroner på sine veier. Omregnet blir dette 1.040 kr/meter for riksvei og 133 kr/meter for fylkesvei. Saken handler altså om hva slags rammer fylkeskommunene får fra staten til å opprettholde og sørge for god veistandard på sine veier.

Å be om en utredning som tidligst er klar i 2021 slik regjeringspartiene gjør er ikke å ta grep for fylkesveiene. Senterpartiets forslag ville gitt fylkeskommunene forutsigbarhet, rask framdrift og resultater alt fra neste år. I tillegg la vi i vårt alternative statsbudsjett for 2018 inn én ekstra milliard til fylkesveiene utover det regjeringspartiene allerede hadde lagt inn.