Meny

Vil ha folkeavstemning om Viken

– Østfoldingen bør ha det avgjørende ordet når Stortinget i høst bestemmer om Østfold skal bestå som selvstendig fylke eller bli en del av monsterfylket Viken. Derfor fremmer Senterpartiet forslag om en folkeavstemning allerede i november 2018, uttaler Senterpartiets gruppeleder i Fylkestinget, Johan Edvard Grimstad.

Stortinget skal i løpet av høsten 2018 ta stilling til endringer av regionreformen og en oppgavemelding for fylkene. Tross nei-vedtak både i Østfold, Akershus og Buskerud, har stortingsflertallet tidligere sagt at de tre fylkene skal slås sammen fra 1. januar 2020. Senterpartiet mener at resultatet av en folkeavstemning vil veie enda tyngre enn et fylkestingsvedtak. Derfor håper de på flertall når forslaget om en folkeavstemning kommer opp i Fylkestinget. 

Fylkeskommunens oppgaver er tilpasset fylker som Møre og Romsdal med sine 265.000 innbyggere og Nordland med sine 245.000. Det er da ingenting i veien for at disse oppgavene kan løses godt av Østfold med sine snart 290.000 innbyggere.

– Dette er en svært viktig milepæl for vårt fylke og nå bør vi gi folket en mulighet til å si fra hva de mener, påpeker Grimstad.

– Senterpartiet vil respektere resultatet, men ut fra reaksjonene vi møter ute i befolkningen, er jeg overbevist om at motstanden er stor.

En folkeavstemning kan komme på plass i løpet av et par måneder slik de klarte det i Finnmark. Avstemningen kan gjøres digital, men også slik at folk kan avgi stemme i konvolutt på rådhusene.  

--- 

Interpellasjon

Til fylkestingsmøtet i Østfold 20.sept. 2018

Framsatt av representant Johan Edvard Grimstad, Senterpartiet.

Østfold Fylkesting voterte i sin tid nei til å bli en del av Viken fylke. Det er under utredning om konsekvensene hvis Fellesnemnda i Viken setter sitt politiske arbeid i bero til den politiske situasjonen om regionreformen er landet i Stortinget sett i lys av både oppgavemeldingen og de representantforslag som fremmes både om Viken og om regionreformen. Uansett utfall av en slik utredning er det en situasjon i Stortinget som vi mener gjør at det er en åpning for at Østfold-samfunnet kan si sin mening om Østfold bør bli en del av Viken fylkeskommune eller ikke. Ettersom fylkessammenslåing ikke var på dagsorden ved forrige fylkestingsvalg er det heller ikke slik at innbyggerne har kunnet si sin mening om dette i valg før. Det bør de få gjøre. Siden Viken fylkeskommune ikke har forankring i fylkestingene i noen av fylkene som er tenkt å slås sammen til Viken, er det viktig å høre innbyggernes syn.

Det er med hjemmel for folkeavstemning i kommuneloven § 39b (Lokale folkeavstemninger) at forslaget fremmes for Fylkestinget. Overnevnte lovhjemmel åpner for at fylkestinget selv kan bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemminger.

Finnmark vedtok å gjennomføre en folkeavstemning den 14.mars og gjennomførte dette den 14.mai. Den var hovedsakelig en digital folkeavstemning som fikk god oppslutning. Det skal derfor være mulig å få til dette i løpet av to måneder. Det foreslås derfor at det avholdes en folkeavstemning i Østfold i løpet av november om innbyggerne vil at Østfold skal inngå i Viken fylke eller ikke for det folkevalgte regionnivået.

Forslag til vedtak:

Østfold fylkesting arrangerer en rådgivende folkeavstemning i Østfold i løpet av november måned i 2018 om fylkets innbyggere ønsker at Østfold skal bli en del av nye Viken Fylkeskommune eller ikke.