Meny
2024 Vold

Regjeringens opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner må være aktuell, oppdatert og finansiert!

Hver fjerde kvinne i Norge har vært utsatt for vold eller trusler om vold av noen de har en nær relasjon til. Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge, og i et flertall av disse var det registrert partnervold i forkant. Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Vi må derfor anse vold i nære relasjoner som et alvorlig samfunnsproblem og et pågående menneskerettighetsbrudd.

I Hurdalsplattformen forplikter regjeringen seg til å legge frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og nære relasjoner. Dette arbeidet pågår nå. Riksrevisjonens rapport fra 2022 viser at det er systematiske svakheter i det helhetlige hjelpetilbudet slik at ikke alle får den hjelpen de trenger. Rapporten viser til at arbeidet både i den enkelte etat og samarbeidet mellom etatene må bli bedre og at offentlig ansatte ikke vet om og når de har taushetsplikt. I samfunnet vårt er vi avhengige av at vi bryr oss og tar vare på hverandre. Derfor har alle i Norge en avvergingsplikt – en plikt til å avverge alvorlige lovbrudd som drap, voldtekt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn. Brudd på denne plikten og brudd på besøksforbud må få konsekvenser.

Vi må få på plass et helhetlig system til å forebygge, avverge, etterforske og straffeforfølge slik kriminalitet. For å etablere et effektivt ettervern må vi avklare årsaken til vold. Det må følge finansiering med opptrappingsplanen slik at den blir aktuell og oppdatert. God kompetanse og samhandling er viktig hos alle aktuelle aktører, spesielt skole og helsevesen, for å oppdage vold tidlig.

Årsmøtet i Østfold Senterparti ber regjeringen inkludere følgende punkter i arbeidet med å utforme opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner:

  • Bedre kompetansen for å se volden hos offentlige instanser og på arbeidsplasser.
  • Ivaretakelse av melder/varsler gjennom tydelig ansvarsavklaring.
  • Bedre oppfølging av pårørende slik at de klarer å være med og ivareta voldsutsatte.
  • Øke midler til tolketjenester for voldsutsatte.
  • Sikre beskyttelse av voldsutsatt forelder i tilfeller hvor felles barn har samvær med voldsutøvende forelder.
  • Sørge for at politidistriktene har tilgang på nok voldsalarmer for de som har behov.
  • Vurdere økt bruk av omvendt voldsalarm, slik at det er overgriperen som bærer belastningen og ikke offeret.
  • Styrke ettervernet for voldsutsatte.
  • Vurdere bruk av ansvarsgrupper for å bedre samarbeidet mellom relevante etater.
  • Sørge for både behandling og ettervern for voldsutøver, for å hindre gjentakelse