Meny
2023 Vegarbeid, Finnøytunnelen, Rogaland

Økt statlig bidrag til fylkesveiene

Etterslepet for vedlikehold av fylkesveiene vil ifølge beregninger koste over 100 milliarder kroner å utbedre, og etterslepet øker for hvert år som går. Østfold er intet unntak. Årsmøtet i Østfold Senterparti krever at regjeringen gir fylkesveiene prioritet i ny nasjonal transportplan og i fremtidige budsjetter.  

2022 Tollvesen, bil med logo

Styrk grensekontrollen – nei til narkotika  

Årsmøtet i Østfold Senterparti er sterkt bekymret for økende bruk av narkotiske stoffer blant ungdom og ellers i samfunnet. De siste årene er politiets hjemmel til å slå ned på besittelse og bruk av narkotiske stoffer svekket, og tolletaten har fått svekket sine budsjetter. Østfold Senterparti krever at politi og tolletatens evne til å stoppe narkotika og kriminelle nettverks adgang til Norge styrkes.  

2024 Vold

Regjeringens opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner må være aktuell, oppdatert og finansiert!

Hver fjerde kvinne i Norge har vært utsatt for vold eller trusler om vold av noen de har en nær relasjon til. Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge, og i et flertall av disse var det registrert partnervold i forkant. Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Vi må derfor anse vold i nære relasjoner som et alvorlig samfunnsproblem og et pågående menneskerettighetsbrudd.

2024 Pant på klær, sirkulærøkonomi

Sirkulær tekstilindustri - ja til pant på klær!

I dag er varekjedene i tekstilbransjen stort sett lineære. Det er en svært liten andel av tekstilene som blir produsert som gjenbrukt, ombruk eller resirkulert. Det aller meste forsvinner ut av kjeden enten til forbrenning eller til deponi. Bransjen har et stort klimagassutslipp, og et høyt forbruk av naturressurser.

Energi på avveie - Enova er svaret!

Energi på avveie - Enova er svaret!

Energikostnader har sterk påvirkning på økonomien til familier og virksomheter. Energipriser, og mengden energi som behøves vil bety mye, men også hvilke krav som stilles til bygninger i årene framover. Det vil i årene som kommer stilles større krav til enewrgieffektivisering av den norske bygningsmassen. 

2020 Brannmannskap som øver. Dombås, Oppland

SKOGBRANNBEREDSKAPEN I ØSTFOLD MÅ SIKRES

Våren 2023 hadde vi i løpet av 12 dager; 18 skogbranner og 28 gressbranner i Østfold, Follo og Romerike. 30.mai begynte det å brenne i Trømborgfjella, denne brannen alene har kostet ca 7 millioner kroner. Da er det kun tatt med kostnader knyttet til Indre Østfold brann og redning, Sivilforsvaret og helikopter, i tillegg påløper det andre betydelige kostnader.

2021 Stasjon med tog - Ås stasjon

En enklere pendlerhverdag for elever i videregående opplæring

Østfold fylkeskommune bør utnytte sine kollektivmuligheter bedre og mer effektivt for våre skoleelever. I dag har elever på videregående skole kun mulighet til å benytte seg av gratis skoleskyss via busstransport. Flere av elevene bor i nær tilknytning til enten østre eller vestre linje, og burde få muligheten til å benytte seg av tog som skoleskyss.