Meny
2022 Tollvesen, bil med logo

Styrk grensekontrollen – nei til narkotika  

Årsmøtet i Østfold Senterparti er sterkt bekymret for økende bruk av narkotiske stoffer blant ungdom og ellers i samfunnet. De siste årene er politiets hjemmel til å slå ned på besittelse og bruk av narkotiske stoffer svekket, og tolletaten har fått svekket sine budsjetter. Østfold Senterparti krever at politi og tolletatens evne til å stoppe narkotika og kriminelle nettverks adgang til Norge styrkes.  

Våren 2021 sa Stortinget nei til den liberalisering av narkotikapolitikken som regjeringen Solberg med

Høyre og Venstre i spissen foreslo. Etter dette har likevel Høyesterett, og retningslinjer gitt av Riksadvokaten, svekket politiets mulighet til å drive forebyggende aktivitet, blant annet gjennom mulighet til inngripen når det gjelder pågripelse og oppfølging som følge av besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk.

Samtidig får vi rapporter fra politiråd og andre relevante aktører rundt om i fylket vårt om en stadig mer normalisert dopkultur, med større aksept for ulovlige rusmidler enn tidligere. Mange unge som ruser seg har også andre og underliggende utfordringer som de trenger hjelp til å håndtere. Oppfølging av ungdom og rus forutsetter derfor at politiet i samarbeid med andre forebyggende enheter som skole, skolehelsetjeneste og helsestasjon gir unge et sted de møter trygge voksne og veiledes mot ulike tiltak for å få hjelp til å slutte med rus. Tett oppfølging fra fagpersoner og helsepersonell, oppmøte og forpliktende samtaler, samt kort vei til tilbud om helsehjelp kan bidra til at færre unge utvikler alvorlig rusavhengighet.

Rusavhengighet er et samfunnsproblem som berører enkeltpersoner, pårørende og lokalsamfunn hardt. Årsmøtet i Østfold Senterparti mener det er en politisk målsetting at færrest mulig skal bruke narkotiske rusmidler, og at narkotika ikke skal ta menneskeliv i Norge. Vi vil legge vekt på forebygging, ettervernet og tiltak for å unngå lange ventetider i behandlingskjeden. Oppfølgingen av pårørende må styrkes.

Årsmøtet i Østfold Senterparti vil styrke forbudet mot bruk, besittelse og kjøp av narkotika i norsk lovgivning og straffebestemmelsene knyttet til dette. Alternative reaksjonsformer, som individuelle oppfølgingsplaner, bekymringssamtaler, ungdoms- og ruskontrakter m.m., skal være foretrukne reaksjonsformer for ungdom i narkotikasaker som dreier seg om bruk og besittelse av små mengder. Årsmøtet krever at regjeringen snarest sørger for at politiet igjen får de nødvendige hjemler til å beskytte unge og andre mot narkotika, og de kriminelle gjengenes forsøk på å bygge et marked på ulovlige rusmidler.   

Østfold er som grensefylke og Norges viktigste transittfylke utsatt for grensekryssende kriminell aktivitet. Disse gjengene har de siste årene vist at de ikke skyr noen midler. Dette har særlig vist seg i Sverige i form av rene henrettelser, bombeangrep mot og tortur av motstandere. Også i våre nærområder har vi sett disse eksemplene. Årsmøtet i Østfold Senterparti krever derfor styrket grensekontroll og et løft for Tolletaten i fremtidige budsjetter.

Østfold Senterparti krever:

  • Bruk, besittelse og kjøp av narkotika skal fortsatt være straffbart.
  • Politiet må sikres lovhjemmel til å avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika.
  • Politiet skal ha virkemidler til å drive godt forebyggende arbeid.
  • Politiet skal kunne benytte nødvendige tvangsmidler i møte med alvorlige narkotikasaker som involverer kriminelle nettverk.
  • Overføringene til kommunene og rusbehandlingsinstitusjonene må styrkes for å sikre tilstrekkelig oppfølging av utfordringer knyttet til rusmidler, og særlig rusbruk blant unge.
  • Det må legges vekt på forebygging og bygge opp ettervernet etter behandling.
  • Tolletaten må styrkes økonomisk for flere menneskelige ressurser og teknisk utstyr for å stoppe narkotika og kriminelles mulighet til å innføre våpen og andre ulovlige varer.  
  • Tolletaten må sikres betydelig høyere kontrollevne på de legale varestrømmene, som deklarasjonsbehandling og toll- og vareførselsrevisjon.