Meny

Alternativt statsbudsjett

Et budsjett for reduserte avgifter og beredskap i hele landet. I dag la Senterpartiet frem sitt alternative statsbudsjett. Gjennom budsjettet ønsker partiet å sikre tjenester nær folk, senke avgiftene for vanlige folk, og styrke tryggheten i hele Norge.

Senterpartiet foreslår å redusere de samlede avgiftene med 3,7 milliarder kroner for neste år.

-         Senterpartiet vil ha lavere avgifter for folk flest. Vi vil senke avgiftene på strøm og på drivstoff. Samtidig kutter vi i momsen på buss, trikk og tog, og vi fjerner flyseteavgiften for små fly på kortbanenettet, forteller Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

-         Senterpartiet vil at vanlige folk med vanlige inntekter skal sitte igjen med mer penger. Regjeringen har økt avgiftene i Norge med 6,3 milliarder kroner. Vi er sterkt imot den urettferdige og usosiale politikken hvor de som har mest skal få skattelette, mens vanlige folk får regningen, sier Slagsvold Vedum.

Senterpartiet øker kommunenes budsjett med 2,5 milliarder kroner, fylkeskommunenes budsjett med 1,9 milliarder, og ønsker i tillegg å bevilge 500 millioner kroner til bygdevekstavtaler. 

-         Vi vil ha gode tjenester nær folk over hele Norge. Vi vil ikke legge ned, men tvert imot satse på nærskolene, barnehagene og sykehjemmene rundt omkring i landet. Kommuneøkonomien er avgjørende for at folk skal kunne bo hvor de vil med gode lokale tjenester, fortsetter lederen av Senterpartiet.

Senterpartiet vil gjennom sitt budsjett styrke beredskapen i hele Norge. Partiet bevilger 520 millioner kroner mer til politiet. 500 millioner kroner mer til lokalsykehus, ambulansetjeneste og fødetilbud i distriktene, og satser på forsvar med 750 millioner kroner mer til Hæren og 250 millioner kroner mer til Heimevernet.

-         Alle i Norge skal være trygge, uansett hvor du bor. Folk må vite at de får hjelp når de trenger det. Derfor vil vi sikre et politi som er til stede over hele landet. Vi vil satse på lokalsykehusene og styrke ambulansetjenesten i hele Norge. Vi må også vite at landet vårt til enhver tid kan forsvare seg. Senterpartiet har vært sterkt imot regjeringens svekkelse av spesielt landmakta. Derfor øker vi overføringene til både Hæren og Heimevernet, avslutter Trygve Slagsvold Vedum.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Heile budsjettet finn ein her.

For Rogaland føreslår ein;

Auke tilskotet til breibandsutbygging med til saman 244 mill. kroner (KMD)

Styrkje satsinga på fylkesvegar med til saman 1 mrd. kroner (KMD)

Meir pengar til rassikring av riksvegar, til saman 100 mill. kroner (SD)

Auke satsinga på hamner (bl.a. fiskerihamner) og farleistiltak med 200 mill. kroner (SD)

Sikre postombering fem dagar i veka heile året, til saman 249 mill. kroner (SD)

Auke støtta til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn med 5 mill. kroner (BFD)

Auke tilskotet til Rogaland teater med 2 mill. kroner (KUD)

Behalde føringstilskotet for å sikre fiske langs heile kysten, til saman 18 mill. kroner (NFD)

Fjerne totalisatoravgifta (Skatt)

Styrkje pendlarfrådraget med 460 mill. kroner (Skatt)

Attinnføre startavskrivingar i saldogruppe D (maskiner mv.) 340 mill. kroner

Gje landbruket redusert sats i elavgifta (Skatt)

Redusere grunnrenteskatten til 36 prosent (Skatt)

Redusere kapitaliseringsrenta i eigedomsskatten for kraftverk til 3 prosent (Skatt)

Auke finansieringa til høgskulane og dei nye universiteta over fleire postar (KD)

Innføre tilskot for etablering av desentraliserte studietilbod og tilskot for å oppretthalde ein desentralisert studiestadstruktur, gjeld fleire postar (KD)

Innføre tilskot til språkdeling av klasser på ungdomsskulen, til saman 10 mill. kroner (KD) 

Utlikne urimelege svingingar i tilskot til naturbruksskulane med 14 mill. kroner, m.a. til Tveit vgs., Vinterlandbruksskulen i Ryfylke og Vinterlandbruksskulen på Jæren (KD)

Auke tilskotet til regional forsking, m.a. gjennom å auke tilskotet til dei regionale forskingsfonda med til saman 11 mill. kroner (KD)

Tabell som viser auke i kommuneramma for fylket kan ses på side 185 i budsjettet.