Meny

Fylkesting 2019 - 2023

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste folkevalgte organ. Fylkestinget i Rogaland består av 47 representanter i valgperioden 2019-2023. Fylkestinget samles seks ganger i året for å treffe avgjørelser og være samarbeidspartner i saker av stor betydning for utviklingen i regionen. De vedtar også økonomiplan og årsbudsjett som setter rammene for fylkeskommunens arbeid.
Rogaland har fem representanter i perioden 2019 – 2023. Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg, Hanne Marte Vatnaland, Jarle Bø, Sandra Christin B. Skarholm og Sigmund Slettebø

Fylkesutvalget er fylkestingets arbeidsutvalg. Medlemmene velges blant fylkestingets medlemmer og har 15 representanter. Arne Bergsvåg og Hanne Marte Vatnaland representerer Sp.

Faste utvalg.
Fylkestinget har opprettet noen faste utvalg som innstiller til fylkestinget med saker innen sine fagområder:

Opplæringsutvalget skal behandle saker innen følgende områder:
* Utdanning og kompetanse
* Samarbeid nasjonalt og internasjonalt når dette gjelder komiteens virkeområde
 (15 medlemmer) – fast medlem Hanne Marte Vatnaland fra Sp

Regional- og kulturutvalget behandler saker innen følgende områder:
* Fylkesdelplaner
* Energi
* Miljøvern
* Regionale utviklingsfond
* Samarbeid nasjonalt og internasjonalt
* Kultur
*Næringsutvikling
* Idrett
(15 medlemmer) – fast medlem er Sandra C Skarholm og Sigmund Slettebø fra Sp

Samferdselsutvalget behandler saker innen følgende områder:
* Veg og samferdsel
* Kollektivtrafikk
* Samarbeid nasjonalt og internasjonalt når dette gjelder komiteens virkeområde
 (15 medlemmer) – fast medlem er Jarle Bø og Berit Søvik Østerhus fra Sp

Administrasjonsutvalget er fylkeskommunens hovedutvalg i personal- og organisasjonssaker. Utvalget er partsammensatt etter §25 i kommuneloven. Fylkestinget velger 5 medlemmer, og 2 medlemmer utpekes av de ansattes representanter. De folkevalgte medlemmene av administrasjonsutvalget utgjør fylkeskommunens lønnsutvalg som har lønnsfastsettende myndighet.
Leder er Arne Bergsvåg fra Sp

Kontroll- og kvalitetsutvalget er et lovpålagt utvalg skal forestå det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltning på fylkestingets vegne. 5 medlemmer.
Fast medlem Katrine Sægrov fra Sp.

En finner god oversikt over representanter på http://www.rogfk.no/Politikk

Oppdatert «gul bok» som viser fullstendig oversikt med andre råd og utvalg blir lagt ut når den er klar.