Meny
helsebygg---eldre---omsorg_26331483339_o

Ja til å avvikle helseforetakene

Lisa Marie Ness Klungland 2. kandidat. Dagny Sunnanå Hausken 4. kandidat på Senterpartiet sin Stortingsliste

I Senterpartiet har vi programfestet avvikling av helseforetakene.

Knapt noe er viktigere for folk enn gode helsetjenester. Vel 20 år etter at de offentligeide sykehusene her i landet ble organisert i helseforetak, må vi dessverre slå fast at vi ikke lenger har en demokratisk mulighet til å kunne påvirke tilbudet. Nå er tiden inne for å avvikle foretakene, og la de folkevalgte igjen ta styringen slik at tilliten mellom samfunn og helsestell gjenopprettes.

Programfestet avvikling

I Senterpartiet har vi programfestet avvikling av helseforetakene. Vi mener det er flere forhold ved dagens sykehus som ikke fungerer godt nok, og som river ned tilliten mellom folk flest og det offentlige helsestellet.

Vi vil at styrene igjen skal settes sammen av folkevalgte medlemmer.

Foretaksreformen førte til at den politiske ledelsen av sykehusene ble avviklet. I stedet ble det etablert profesjonelle styrer, som åpenbart ofte legger bedriftsøkonomiske kriterier til grunn for jobben de gjør.

Ved siden av at disse styrene framstår som mer eller mindre usynlige, trenger de ikke stå til stå til ansvar overfor opinionen. Ikke rart det tidvis utløser påstander om manglende demokratisk innflytelse.

Klasseskillet

Det kanskje mest alvorlige i denne situasjonen, er imidlertid klasseskillet som er i ferd med å utvikle seg mellom ulike diagnoser og lidelser og den oppmerksomhet og prioritet de får.

Med utgangspunkt i stykkprisfinansering ser vi eksempler på sykehus som tilsynelatende er mer opptatt av å fokusere på spesielle typer lidelser fordi de gir mer penger igjen i kassa, mens noen diagnoser, blant dem en del kroniske sykdommer, kan være mindre lukrative.

Med andre ord mer eller mindre lønnsomme pasienter, som blant annet kan føre til at noen skrives ut altfor tidlig etter behandling. En slik praksis kan ikke karakteriseres som noe annet enn kynisk, umenneskelig og uetisk. Dette skaper tapere i pasientkøene.

Vi ønsker en nasjonal sykehusplan, vedtatt av Stortinget. En slik plan vil være sykehusstyrenes viktige styringsdokument og rettesnor.

Kastes ved neste valg

Vi vil at styrene igjen skal settes sammen av folkevalgte medlemmer. Dermed vil de måtte svare overfor folk flest, og må forsvare omdisponering av ressurser, nedleggelser osv. Gjør de ikke en god jobb, kan de kastes ved neste valg.

Vi vil ha et desentralisert sykehustilbud med en synlig, stedlig ledelse, og mer ansvar til dem som jobber tett på pasientene. Og, som en del av dette, mer fokus på samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Når det gjelder finansering, må vi få en slutt på at store investeringer fører til at sykehusene må kutte i driften. Vi ønsker skille mellom drift og investering, samt en nasjonal rammefinansiering.

Sist, men ikke minst, er vi opptatt av bedre styring med det såkalte Beslutningsforum, organet for nye metoder i spesialisthelsetjenesten, også det med de regionale helseforetakene i førersetet. Et slikt forum har en uhyre viktig oppgave i forhold til å vurdere nye behandlingsmetoder, men må erstattes med en modell med større legitimitet og innsynsmulighet.

Vanskelige prioriteringer

Vi er begge politikere, og begge er utdannet som sykepleiere. Dermed vet vi også at det i helsestellet daglig må gjøres svært vanskelige prioriteringer og avgjørelser, hvor enkeltpasienter kan føle seg overkjørt og ikke tatt hensyn til.

Nettopp derfor er det politiske styrte helsetilbudet nødvendig. Og nettopp derfor er muligheten for innsyn både i sykehusdriften og de medisinske prioriteringene så viktige. Det handler om tjenester nær folk og muligheten til gode liv, uansett hvor vi bor.

 

Publisert: 24. august 2021. Stavanger Aftenblad