Meny
rog

Vi kan ta lederskap i kraftkrevende industri

Datasenter, batteriproduksjon, landbasert fiskeoppdrett og produksjon av bærekraftig hydrogen. Rogaland har alle forutsetninger for å ta en nasjonal og internasjonal posisjon innen kraftkrevende industri.

kronikk.jpeg

Av fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg, varaordfører Dagny Sunnanå Hausken og ordfører Jarle Bø

Foreløpig er vi knapt på kartet. Skal det skje, må hele fylket samarbeide, og ny næring må etableres i områder med lavest mulig konfliktnivå. Rogalands muligheter for verdiskaping gjennom kraftkrevende industri er enorme, og de faller sammen med at vi samlet sett er i ferd med å bli det området i Norge med best krafttilgang. Det kan være avgjørende når aktører som Facebook, Amazon, Google, batterifabrikker, landbasert oppdrett eller annen virksomhet leter etter de beste stedene til ny virksomhet.

Ikke «hvor», men «hva»
Dagens diskusjon om lokalisering av industri som krever mye kraft, har først og fremst hatt fokus på sted, dernest på type virksomhet. Problemstillingen bør snus. Langt viktigere enn hvor vi satser, er hva slags type virksomhet - og arbeidsplasser - vi ønsker til Rogaland. Og hvordan vi kan sikre en bærekraftig arealutnyttelse uten å gå på akkord med viktige hensyn, eksempelvis jordvern.

I dette arbeidet har vi mye å lære av oljå. For mer enn 50 år siden var vi opptatt av å få aktivitet til regionen. Dernest kom spørsmålet om hvor baser og annen virksomhet skulle ligge.

Mulighetene finnes, om vi ser forbi lokal kniving om lokalisering. Konkurransen står først og fremst mellom Rogaland og steder på Østlandet, i Sverige, Danmark og verden for øvrig. Dette er et marked uten grenser.

Godt grunnlag
Vårt fylke har alle forutsetninger for å ta en posisjon. Vi har tunge, regionale virksomheter innen kraft og fiber, samt kompetanse og lang erfaring med gjennomføring av store og komplekse energiprosjekter.

Vi er også i ferd med å styrke digitale motorveier ut fra regionen. Ryfylke IKS (et samarbeid mellom Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand), Lyse, Green Mountain, Hatteland-konsernet, Haugaland Kraft og BKK ferdigstiller høsten 2021 en ny kabel fra Norge til England. Satsingen, som enkelt sagt vil gjøre at vi går fra kjerreveg til motorvei i kommunikasjonen over Nordsjøen, har tatt seks år å ferdigstille og kostet 600 millioner kroner.

Samtidig har vi identifisert 13 områder i fylket som kan egne seg for særlig kraftkrevende industri.

I et arealarbeid som dette, er det flere suksesskriterier. Området må være regulert for industri. I tillegg må tilgangen på kraft være stabil og god, og ha betydelig høyere tilgang på strøm enn vanlige industritomter. Og områdene må ligge nær infrastruktur og kommunikasjon med omverden, på veg eller til sjøs.

Jo flere aktuelle lokasjoner i Rogaland klargjort for kraftkrevende industri, jo sterkere står fylket utad og overfor prospektene. I tillegg må det samlede tilbudet være tilrettelagt for sirkulær økonomi, det vil si best mulig utnyttelse av de totale ressursene. Det kan bety at et datasenter som avgir store mengder varme, lokaliseres i det samme området som eksempelvis et landbasert oppdrettsanlegg med varmebehov.

Sterkere sammen
Identifiseringen av våre områder har skjedd gjennom selskapet New Kaupang, en virksomhet med fylkeskommunalt og kommunalt eierskap. Selskapets formål er nettopp å finne, utvikle og markedsføre slike områder nasjonalt og internasjonalt. Å ha et miljø som er i stand til å gjøre denne jobben på vegne av Rogaland, er avgjørende om vi skal trekke til oss de mest spennende virksomheten innen området.

Fylket er i praksis delt inn i tre forsyningsområder: Haugaland Kraft dekker nordfylket og deler av indre Ryfylke; Lyse har hovedområde fra ytre deler av Ryfylke og hele Stavanger-regionen; Dalane Energi har kommunene fra Bjerkreim og sørover mot Egersund, Lund og Sokndal som sitt primærmarked.

Selv om de tre virksomhetene i praksis nok er mest opptatt av sine respektive områder, har de på mange måter et klart mandat: Verdiskaping i hele regionen. Samarbeider de og andre regionale virksomheter og satsinger med interesser i saken, vil vi være langt mer konkurransedyktige utad. Vi har med andre ord langt bedre forutsetninger for å få dette til sammen enn hver for oss.

Det så vi nylig da selskapet Morrow bestemte seg for Arendal som sted for battericellefabrikk, et område som ble valgt fra en liste på 19 aktuelle lokasjoner med god tilgang til kraft og infrastruktur.

Vi får drahjelp av tiden. Ser vi utviklingen i regionen i et mer langsiktig perspektiv, vil vi innen forholdsvis få år ha på plass ny E39 sørover og Rogfast og Hordfast nordover. Dette - kombinert med viljen til å jobbe sammen - vil bane vei til framtiden for Rogaland som nasjonalt og internasjonalt tyngdepunktet for satsingen på kraftkrevende industri.