Meny

Senterpartiet i Eigersund ønsker R1

På vegne av styret i Eigersund Senterpartiet; Leder Anita Stangeland og Marit Ege

Eigersund Senterparti støtter Statens Vegvesen anbefaling av korridor R1 gjennom Eigersund kommune. Vi har sendt inn svar på høringen om saken, og her er svaret vi har sendt:

Eigersund SP mener det er viktig å få ny E39 på vegstrekningen mellom Ålgård og Lyngdal for å få en fremtidsrettet vegløsning som bidrar til økt trafikksikkerhet, effektiv transport og bærekraftig utvikling av regionene. Overordnet målsetting med ny E39 er å binde de store regionene sammen på raskest måte, dette oppfylles med korridor R1. Korridoren vil bidra til gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene, og bidra til å styrke bo- og arbeidsregionen og trafikkgrunnlaget for ny E39.

Dalane vil samlet sett nyte godt av korridor R1. Sokndal kan få korteste vei til ny E39 via Eide til Årrestad, dette genererer mer trafikk på E39 og Egersund unngår økt trafikkbelasting gjennom sentrum. For Lund åpnes muligheter for næringsutvikling på kommunegrensen til Eigersund ved at ressursene/massene som skal ut av Oksafjell disponeres. I Bjerkreim gir R1 etter vårt syn, minst mulig inngrep og legger  minst beslag av fruktbare jordbruksområder. I vår kommune Eigersund gir R1 minst mulig inngrep og beslag av fruktbare jordbruksområder, færre splittelser av gardsbruk og gode muligheter for næringsutvikling med tilknytning til jernbane på Årrestad.

Utgangspunktet for våre uttalelser er å bevare og skape mest mulig ut av verdier i vår kommune.

Jord- og landskapsvern

• R1 gir minst arealbeslag av dyrka mark, beite- og skogressurser i Eigersund kommune

• R1 påvirker færrest grunneiere og splitter færrest eiendommer.

• R1 berører i minst mulig grad et geologisk unikt landskapsområde av lokal, nasjonal og internasjonal verdi. Dette synliggjøres gjennom det arbeidet MAGMA Geopark har lagt ned for å gjøre området kjent.

•Ved valg av R1 bevares kulturlandskap ved Tveida og Åsen-tunet. NVE og fylkeskommunen har utpekt dette som områder som bør bevares.

Landbruksnæringen

• Hellelandsbygda er et av de viktigste område for landbruk i Eigersund kommune.

• Uavhengig av valg av korridor for ny E39, er det viktig at det er fokus på avbøtende tiltak for de eiendommene som blir berørt og spesielt de som er i aktiv drift. Dette bør primært skje gjennom jordskifte/makebytte.

• Beiteressursene i kommunen er av usedvanlig stor betydning for landbruket pga et gunstig klima. Beiteressursene nyttiggjøres året rundt i kombinasjon med kystlyngheiene i området. R1 berører minst beiteareal.

• R1 gjør mindre skade på jakt- og fiskeressurser.

Konsekvenser for Helleland

• Tettstedet Helleland blir skjermet dersom R1 velges.

• Bygda Helleland har en sterk identitet og godt samhold. Egen skole, egen barnehage, egen butikk og eget kulturtilbud, og mange lokale arbeidsplasser. Disse kvalitetene er sårbare, og trues av nedleggelse om færre velger å bo på Helleland.

• Mulighetene for boligutvikling i bygdas to sentrale strøk, Strømstad og Ramsland, vil kraftig forringes og i stor grad miste popularitet dersom andre alternativ enn R1 velges. Spesielt støy kan blir et stort problem. Støykartene hensyntar ikke støyspredning på grunn av vind.

• Drikkevannskilden på Helleland må ivaretas og drikkevannskvaliteten må være i tråd med kravene i drikkevannsforskriften. En slipper å utrede eventuelle avbøtende tiltak om R1 blir valgt.  

Mineralressurser Årrestad

• Det må legges til grunn at mineralutvinningen skal foregå i underjordisk gruve. Dagbrudd av alle forekomstene vil ikke kunne forenes med fremtidig bosetting på Helleland når vi vet at mineralforekomsten også ligger mellom aktivitetssentrene Strømstad og Ramsland.

• Ved underjordisk drift vil R1 være liten ulempe for utvinnelse av samfunnsnyttige mineralressurser.

• Gruvedrift er fullt mulig å kombinere med næringsområde på Årrestad/Helleren, jernbane  og kraftproduksjon/linjer til Gya. Dette gir en samfunnsøkonomisk god løsning og er en stor mulighet.

Næringsutvikling i og ved nye kryss til E39

• R1 legges til grunn sett ut ifra et næringsperspektiv. Det er vanskelig å tallfeste dette, men Eigersund SP legger til grunn et potensiale på om lag 2000 daa næringsareal i tilknytting til krysset på Årrestad.

• R1 gir store muligheter til utbygging av et nytt næringsområde på Årrestad da tunellmassen fra Oksafjell kan benyttes til å opparbeide et nytt fremtidsrettet næringsområde.

• Grunneierne i området er positive til å etablere et næringsområde her.

• Jernbanen går gjennom området, med et næringsområde her kan både person- og godstransport etableres. Det vil si at en her har mulighet til å etablere et kollektivknutepunkt for hele regionen.

Tilførselsveger

• Det er viktig med oppgradering av RV 42 Krossmoen-Nese. Dette for å ivareta trafikk fra E39 til Egersund sentrum og Egersund havn, utpekt som Nasjonal stamhavn i Sør-Vest.

• Ved R1 kan ny tilførselsveg fra E39 Årrestad til Fv 42 fra Sirdal opparbeides. Dette åpner  for økt trafikk på ny E39.

• Disse veiene må innarbeides som et rekkefølgekrav i kommunedelplanen og reguleres samtidig med ny E39.

 

Godt veivalg.