Meny

Sandnes by må bygges tett, lav og grønn

Av Håvard Tonning Austvoll, 3.kandidat for Sandnes Senterparti

I hele landet fortettes det rundt knutepunkter og sentrumsområder. Dette er bra og god Senterpartipolitkk, i prinsippet. Måten det gjøres på er ikke nødvendigvis bra. SP i Sandnes frykter at måten det bygges i sentrum av vår kommune ikke er til det beste for byens innbyggere eller klimaet.

For entreprenører, tomteeiere og utbyggere er det derimot et økonomisk lykketreff.

I klimavennlighetens navn kan etasjeantallet økes proporsjonalt med profitten. Vi frykter at vi er kommet i en uheldig situasjon der det er tatt for gitt at det å bygge tett og høyt er god klimapolitikk. For å få ned klimagassutslippene, må vi bla. redusere antall flyreiser, minske hyttebyggingen, få ned det prangende forbruket og legge til rette for mer hagebruk med dyrking til eget bruk. SP i Sandnes mener at byen er nøkkelen i få til dette, men da må byen være god å være i og trivelig å bo i. Dagens byggeri i byen fører sjelden til dette, hvorfor:

  • Vi lager tett plasserte og høye bygg som danner vindtunneler og dermed lager utrivelig byrom.
  • Byggenes høyde bryter med menneskenes skala og byens tradisjonelle høyder.
  • De nye byggene er fargeløse, med harde materialer og lite beplantet. Uteområdene er sparsomt utført.
  • De nye byggene bryter med etablert byggeskikk i sentrumsområder og har ingen tilknytning til byen. De kunne vært plassert hvor som helst.
  • En enorm bruk av peling, betong, graving og utfyllinger må til for å bygge på utfylt land.Vi bygger praktisk talt i fjorden. Denne måten å bygge på er veldig energikrevende og dyr.
  • Sikten til fjorden stenges av høye blokker for bakenforliggende bebyggelse.
  • Beboere i 1. og 2. etasje får svært dårlige sol og dagslysforhold, i tillegg problemer med innsyn.
  • Private uteoppholdsarealer blir redusert til innglassede balkonger og ubrukte felles uteoppholdsarealer.
  • Vi vil påstå at små leiligheter uten tilstrekkelig hageareal øker behovet for hytter og fritidseiendommer, med dertil hørende bilreiser.

Hva vil Sandnes SP gjøre:

Vi må fortette i sentrumsområdene, med en tett og lav bebyggelse hvor det finnes hagearealer som er private. Vi er villige til å gå på ned på utnyttelsesgrad for å få til et triveligere bomiljø. Gjerne en kvartalsbebyggelse med lukkede bakhager. Eller sammenbygde bygårder, slik som vi finner i Sandviken og på Nordnes i Bergen.

SP vil legge til rette for flere familieboliger og barnevennlige omgivelser i sentrumsområdene. Sp vil bidra til å skape en vakker og grønn by som vrimler av gode møteplasser for fastboende og tilreisende. Vi vil sette igang et fireårig prosjekt om å systematisk plante bærbusker, frukttrær, urter og andre nytteplanter ut i byens parker og i lekeplasser, til fri benyttelse for byens innbyggere. Sp vil også forlenge elven Storåna og Sandvedparken ut til Indre Havn Vågen. Vi må skape et sammenhengende grøntareal som gir Sandnes en sterk identitet.

Det er den grønne og menneskevennlige by som er den bærekraftige by.