Meny

En energipolitikk for bedre utnyttelse av hele Norge

Kraft - og arealkrevende industri står og banker på døra. For å få til best mulig utnyttelse av eksisterende kraftnett samt gi gode intensiver om etablering i områder med mindre arealpress, må man se energi, miljø og distriktspolitikk i sammenheng.

Det er dyrt, utfordrende i forhold til blant annet miljøhensyn og også tidkrevende å bygge nye kraftlinjer. Det er god samfunnsøkonomi å sikre best mulig utnyttelse av det nettet vi allerede har. Olje og Energi-departementet bør be NVE se nærmere på om lokaliserings-signalene i nettleien er tilstrekkelige for å få til dette i dag. Det bør også vurderes hvordan resterende virkemiddelapparat kan siktes inn mot dette.

I arbeidet med å bygge nye kraftlinjer, må man legge til grunn en overordnet energipolitikk om å ta hele Norge i bruk. Områder med mindre press på areal og med tilgjengelig areal som ikke kommer i konflikt med jordvern, bør prioriteres for å imøtekomme ønsker om nye kraftlinjer til kraftkrevende industri. Dette er kanskje den beste distriktsvennlige politikken vi kan få i årene som kommer.

Bedre utnyttelse av hele Norge - både når det gjelder kraft og areal. Ta hele Norge i bruk!

Enstemmig vedtatt av fylkesårsmøtet i Rogaland Senterparti 10.4.2021.