Meny

Full fart på storskala hydrogen- og amoniakkproduksjon

Resolusjon fylkesårsmøtet 2021

Det er økende tro og satsing på hydrogen som sentral komponent i «den nye energiverden» hvor fossilt brensel fases ut til fordel for mer miljøvennlige alternativer. Det vil bli krevende å elektrifisere blant annet kraftkrevende industri direkte. Man ser også klare begrensninger på bruk av batteri knyttet til tungtransport på land og ikke minst til havs. Det er derfor stor grunn til å tro at både hydrogen og ammoniakk i seg selv samt teknologi knyttet til storskala produksjon vil bli etterspurt framover. Produksjon og bruk av grønn ammoniakk og hydrogen henger tett sammen, og for enkelthets skyld vil kun benevnelsen hydrogen bli brukt heretter.

Rogaland og Norge har svært gode naturgitte forutsetninger for en ambisiøs hydrogensatsing. Vi har mye og stabil tilgang til fornybar kraft for framstilling av grønn hydrogen, det vil si H2-produksjon gjennom elektrolyse av vann som gir null utslipp. I tillegg skal Norges første hydrogenferjer settes i drift i fjordbassenget vårt. Per i dag er det en utfordring å få tak i miljøvennlig hydrogen. Dette bør bli produsert i Rogaland. Vi har nå en unik mulighet til å ta en ledende rolle i hydrogenproduksjon og teknologiutvikling som vil kunne gi et stort potensial for eksport, verdiskapning, arbeidsplasser og utslippsreduksjon. Dersom gode og effektive løsninger for karbonfangst og lagring etter hvert kommer på plass, vil dette også kunne bane vei for storskala blå hydrogenproduksjon ut fra naturgass. Men det haster å ta markedsandeler.

Det store spørsmålet er om vi i Norge snart er i ferd med å komme for bakpå. Gigantprosjekter flere steder i verden er allerede satt i gang, og mange land har lagt milliarder på bordet for å få til attraktive støtteordninger for å realisere ambisiøse mål allerede innen 4-9 år. Storskala hydrogenproduksjon krever enorme investeringer med svært kostbar teknologi – noe som gir en for stor usikkerhet så lenge industrien ikke har et etablert marked. Derfor er storskala hydrogenproduksjon avhengig av politisk drahjelp for å bli lønnsom. I Norge trenger vi flere støtteordninger for å klare dette, både rettet mot storskala hydrogenproduksjon samt til infrastruktur for transport. Enova trenger utvidet mandat og økonomiske rammer for å kunne støtte opp under dette.

I Norge har vi vært gode til å få til effektive virkemidler for å få i gang og opprettholde oljeindustrien. Vi mener Norge må bruke denne erfaringen med blant annet gode avskrivningsordninger som reduserer kapitalrisikoen for det private næringslivet for å få tilsvarende fart og utvikling på storskala hydrogenproduksjon.

 

Senterpartiet i Rogaland vil jobbe for å:

1. Utarbeide en ambisiøs hydrogenstrategi som kopler klare mål med langsiktige rammebetingelser, infrastruktur, investeringsstøtte og offentlige anbud.

2. Sikre at Enova har mandat og rammer som bidrar til realisering av lavutslippsteknologi/ren produksjonsteknologi knytta til storskala hydrogen- og ammoniakkproduksjon.

 

Enstemmig vedtatt på Rogaland Senterpartis fylkesårsmøte 10.4.2021.