Meny

Folkeavstemming Forsand – Forsand, fortsatt velkommen til Strand!

Alf Henning Heggheim Gruppeleder Sp

Kommunestyret i Forsand vedtok 20.02.2019 at det skal gjennomføres en folkeavstemming om sørsiden av Lysefjorden skal følge etter nordsiden til Strand i stedet for å gå inn i Nye Sandnes. Dato for folkeavstemmingen er mandag 29.04.

 

Før folkeavstemmingen i Forsand ønsker Strand å være tydelig på at Forsand fortsatt er hjertelig velkommen til Strand. Det er mer som forener oss enn som skiller oss; Ryfylke identitet, korte avstander, kommunikasjoner, felles bo- og arbeidsmarked, samarbeid om ulike tjenestetilbud gjennom mange år og samarbeid lag- og organisasjoner for å nevne noe.

Interpellasjon til Tema-/Kommunestyre møtet 27.03.2019

Folkeavstemming Forsand – Forsand, fortsatt velkommen til Strand!

Kommunestyret i Forsand vedtok 20.02.2019 at det skal gjennomføres en folkeavstemming om sørsiden av Lysefjorden skal følge etter nordsiden til Strand i stedet for å gå inn i Nye Sandnes. Dato for folkeavstemmingen er mandag 29.04.

 

Før folkeavstemmingen i Forsand ønsker Strand å være tydelig på at Forsand fortsatt er hjertelig velkommen til Strand. Det er mer som forener oss enn som skiller oss; Ryfylke identitet, korte avstander, kommunikasjoner, felles bo- og arbeidsmarked, samarbeid om ulike tjenestetilbud gjennom mange år og samarbeid lag- og organisasjoner for å nevne noe.

 

Strand har i hele kommunereformprosessen arbeidet for å etablere en sterk og robust kommune i søre del av Ryfylke gjennom sammenslåing av Forsand, Strand og Hjelmeland. Stortinget har allikevel vedtatt at Forsand nå med unntak av nordsiden skal gå til Sandnes, og at Hjelmeland fortsetter som egen kommune. Resultatet er et fragmentert og svekket Ryfylke. 

 

Strand kommune vil også etter kommunereformen være en mellomstor kommune, og blant de 100 største av de 354 kommunene i landet. Kommunen har en god strategisk posisjon ved å både være en del av Ryfylkeregionen og en del av storbyområdet. Vi har tro på at en større kommune i Ytre Ryfylke vil gi enda større slagkraft, som vi i fellesskap kan utnytte til videre utvikling. Vi har forutsetninger for å kunne gi innbyggerne i Forsand gode tjenester på samme måte som innbyggerne i Strand, og det er lagt til rette for sterk vekst i årene fremover, om det skulle inntreffe.  Strand kommune har ordnet økonomi, og gode fagmiljø på kommunen sine kjerneområder. Lokaldemokratiet er velfungerende preget av god tone og godt samarbeid til det beste for innbyggerne.

 

Strand vil gjerne «pusse» støvet av det fremforhandlede prinsippdokumentet mellom Forsand og Strand fra 2016. I den forbindelse vil vi spesielt fremheve følgende:

 

Den nye kommunen skal legge til grunn realisering av tunnel Espedal-Frafjord og støtte opp om fortsatt ferjedrift over Høgsfjorden. (s.3 prinsippdokument).
Ø  I prinsippdokumentet s. 8 står det «Forsand kommune har avsatt 50 mill. kroner til gjennomføring av veiforbindelsen Espedal-Frafjord. Denne avsetningen videreføres i ny kommune». Av ca. 100 millioner i årlige konsesjonskraftinntekter til ny kommune, er Strand positiv til at minimum 20 mill. årlig i 20 år settes av til delfinansiering av tunnel Espedal-Frafjord. Dette er i på linje med det Fellesnemda for Nye Sandnes nå diskuterer.

Dagens eiendomsskatt på bolig, fritidsbolig og næring i Strand kommune (kr 30 mill) skal avskaffes i løpet av en overgangsperiode på inntil 2 år. Eiendomsskatt for verk og bruk innføres. (s.8 prinsippdokument).
Opprettholde tjenestetilbudet innen barnehage, skole- og eldreomsorg i Forsand
Ø De tjenester innbyggerne har behov for i hverdagen skal leveres der folk bor; barnehage, skole, helsestasjon, legekontor, sykehjem/bo- og aktivitetssentre og servicetorg. (s.6 prinsippdokumentet).

Fagmiljøer knyttet til spesialiserte tjenester og stab- og støttefunksjoner skal i utgangspunktet samles for å sikre videreutvikling av tjenestene. (s.6 prinsippdokument).
Ø  Strand er positiv til samlokalisering av flere administrative funksjoner på kommunehuset i Forsand som for eksempel landbruk- og skogforvaltningen.

Ø  Ingen ansatte skal sies opp som følgje av etablering av ny kommune. Det gis en garanti mot oppsigelse som følge av etableringen av ny kommune i 2 år etter etableringstidspunktet.

Større satsing på attraktivitet i forhold til bolig- og næringsetablering. Stort potensial i fellesskap å utvikle potensialet innenfor reiseliv i Preikestol området og Lysefjorden. (s.4 prinsippdokument).
Ø  Ny kommune skal utarbeide en samlet strategi for senterutvikling. Sterke lokalsentre skal fortsatt utvikles, og for eksempel Forsand, Tau og Fiskå skal sikres utviklingsmuligheter med vekt på bosetting, identitet og kultur.

Ø  Ny kommune vil bli en av de ledende i landet knyttet til naturbasert turisme.

Styrke arbeidet og samarbeidet med idrett-/kultur og frivillig sektor. (s.7 prinsippdokument).
Ny kommune skal ha 31 representanter i kommunestyret og 11 i Formannskapet (utvidelse på 2 sammenlignet med i dag). (s.5 prinsippdokument).
Ø  Nærhet og kort avstand til politikerne gir en opplevelse av større påvirkning og deltakelse i prosessene.

 

For flere opplysninger, vises det til det fremforhandlede prinsippdokumentet fra 2016. Dersom flertallet av innbyggerne i Forsand ønsker kommunesammenslåing med Strand, så er kommunestyret i Strand positiv til eventuelt å reforhandle hele/deler av prinsippdokumentet fra 2016.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber ordfører bidra til at argumentene for en sammenslåing med Strand blir godt kjent for innbyggerne i Forsand i god tid før folkeavstemmingen 29.04.2019..