Meny

Helsebassenget på Jonsokberget

Linda Asbjørnsen Medlem Levekårsutvalget

Interpellasjon til møtet i Levekårsutvalget 03.03.2020

Det har vært en del medieoppslag om helsebassenget på Jonsokberget der rådmannen vurderer nedleggelse av tilbudet, og vi blir som folkevalgte kontaktet av både bekymrede brukere og foreninger. Bassenget har ca. 60 brukere totalt, og det er fremkommet i media at det er relativt få som bruker det jevnlig. Det er videre kommet frem at det er ledig kapasitet utan at brukere og foreninger er klar over dette. Bassenget brukes i hovudsak av pasienter som av medisinske årsaker skal trene seg opp igjen, etter henvisning fra lege eller fysioterapeut samt helsebading for psykisk utviklingshemmede.

Rådmannen har varslet en egen sak til politisk behandling i løpet av våren 2020, og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er informert om status og utfordringer. Kommunens økonomiske situasjon er bakgrunnen for dette. Strømutgifter til oppvarming samt vaktmestertjenester utgjør storparten av totalkostnaden. Det politiske flertallet har kuttet betydelig i vaktmestertjenester og renhold for 2020 og ut over i økonomiplan perioden, noe som gjør situasjonen enda meir krevende.

Senterpartiet mener at en nedleggelse av dette viktige tilbudet er uaktuelt å vurdere uten at det blir lagt frem et godt alternativ for brukerne. Videre må det vurderes hvordan totalkostnaden kan reduseres ved en mer optimal bruk av bassenget. Ledig kapasitet må utnyttes.

Senterpartiet frykter at sikkerhet for brukerne fort kan bli brukt som tungtveiende argument for nedleggelse av tilbudet. Det har så lenge bassenget har eksistert blitt praktisert et opplegg for å ivareta sikkerheten. I den forbindelse ønsker vi å vite om kommunen har noen oversikt over uønskede hendelser knyttet til sikkerhet så lenge bassenget har vært i bruk.

Spørsmål til utvalgsleder:

  1. Vil rådmannen i varslet sak til politisk behandling legge frem et fullgodt alternativ for brukerne ved eventuelt forslag om nedleggelse av Helsebassenget på Jonsokberget?
  2. Vil rådmannen i saken vurdere hvordan kostnaden eventuell kan reduseres ved en mer optimal bruk av helsebassenget gjennom utnyttelse av ledig kapasitet?
  3. Har administrasjonen noen oversikt over uønskede hendelser knyttet til sikkerheten for brukerne så lenge helsebassenget har eksistert?