Meny

Helsestasjonen på Tau: Lite tillitsvekkende av rådmann og politisk ledelse

Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall, Leidulf Sigmundstad og Knud Idsø. Strand Sp

Skuffende og trist av H/KrF/V og Rødt som i Kommunestyret 29.04 med knapt flertall og med tynn argumentasjon satte spikeren i kista for helsestasjonstilbudet på Tau. Det er grunn til å stille spørsmål med hva som blir det neste. Håper innbyggerne legger seg dette på minnet. Debatten om helsestasjonstilbudet på Tau har dreiet seg om det faglige tilbudet og trygghet for de ansatte og kort vei til Jørpeland mer enn brukernes behov og omlandet tilbudet dekker. At tilbudet dekker både Tau og Nordre Strand ser flertallet helt vekk fra. SP/AP/SV/MDG sitt forslag om åpningstid 4 dager i uken samt å styrke med 40 % helsefaglig sykepleier stilling ville ivaretatt dette. Småpenger i den store sammenhengen der flertallet sparer på bindersen, og i mange tilfeller auser ut penger ukritisk i den andre enden. Saken viser at til syvende og sist handler det om mangelen på politisk vilje. Det kan virke som om det gikk prestisje fra H og KrF i å legge ned og flytte tilbudet.

Måten denne saken har blitt behandlet på fra rådmannen og politisk ledelse er lite tillitsvekkende. Tillit blir som kjent bygget i millimeter og revet i km. Det startet med at rådmannen gjorde et administrativt vedtak om å legge ned tilbudet på Tau og flytte det til Jørpeland UTEN politisk involvering. Senterpartiet tok saken inn for Kontrollutvalget da vi mente det var behov for en vurdering av om rådmannen hadde gått ut over sine fullmakter i delegasjonsreglementet ved å ikke involvere politikerne i diskusjonen. Konklusjonen fra Kontrollutvalget er at det har vært tvil om dette er å betrakte som en prinsippiell sak. Temperaturen i debatten viser at det neppe kan være tvil om at dette er en prinsippiell sak. Senterpartiet mener at konklusjonen nærmest kan betraktes som at rådmannen har ubegrensede fullmakter. Hvis vårt delegasjonsreglement er å forstå slik at rådmannen har ubegrensede fullmakter til å legge ned, flytte og gjøre vesentlige endringer av viktige tjenestetilbud for våre innbyggere, UTEN politisk involvering, er det etter vår oppfatning ikke i tråd med intensjonen i delegasjonsreglementet og Kommunestyret. At rådmannen ikke en gang mener at dette er tvilstilfelle, får oss til å bli enda mer bekymret. At vi har økonomiske utfordringer, og kommunestyret har vedtatt kutt, er ikke god nok grunn til at rådmannen oppfatter delegasjonsreglementet som blankofullmakt til å gjør hva han vil med tjenestetilbudet UTEN politisk involvering. Politisk ledelse var ikke involvert før den administrative beslutningen, men i to ulike møter etter administrativ beslutning om flytting av tilbudet, har rådmannen tatt dette opp uten at politisk ledelse har stilt spørsmål. I lys av dette er det all grunn til å rette kritikk både mot rådmann og politisk ledelse for måten denne saken har blitt håndtert på.

Sitat fra Rogaland Revisjon: «Ingen av dem som i delegasjonsreglementet er tillagt et ansvar for å avklare om en sak er av prinsippiell betydning i tvilstilfeller, har tatt initiativ til å avklare spørsmålet. Hverken rådmann eller ordfører oppfattet saken for å være prinsippiell høsten 2019». Videre sier Rogaland Revisjon: «Det er vår oppfatning at det hefter tvil ved om saken var av prinsippiell betydning da den administrative beslutningen ble tatt. Det innebærer at rådmannen etter vårt syn burde sørge for at videre behandling av saken ble avklart med ordfører før en administrativ beslutning ble fattet, jfr. Prosedyreregelen i delegasjonsreglementet».

Det positive er at delegasjonsreglementet skal revideres i løpet av 2020. Vi kan ikke leve med et delegasjonsreglement der rådmannen oppfatter at han har ubegrensede fullmakter til å legge ned eller flytte viktige tjenestetilbud for våre innbyggere uten politisk involvering, og forhåpentligvis er det mye læring i denne saken.