Meny

Kommunedelplan for Nordmarka

I Strandbuen 03.01 har Harald Alvestad et leserinnlegg om pågående prosess med kommunedelplan for Nordmarka næringsområda, der han referer til forslaget jeg satte frem i Formannskapet om å omregulere Snøregardsmyra i Nordmarka fra landbruk til næring (L1). Dette krever en kort forklaring. Alf Henning Heggheim Gruppeleder Strand Sp

Det omtalte arealet er i gjeldende kommuneplan fra 2012 regulert til næring. Når saken om planprogrammet til ny kommunedelplan for Nordmarka næringsområde 2016-2050 var oppe til politisk behandling i Formannskapet 22.11.2017, ville rådmannen omregulere Snøregardsmyra fra næring til landbruk. Et enstemmig Formannskap inkludert SV som Alvestad representerer, Ønsket imidlertid å videreføre arealet som næring i tråd med gjeldende kommuneplan. Årsaken er at vi ønsker et sammenhengende og helhetlig regionalt næringsområde i Nordmarka som legger til rette for mer næringsareal. Rådmannens forslag til alternative næringsområder var problematisk og lite hensiktsmessig. Blant annet ville rådmannen ha et næringsområde tett inn mot parkeringsplassen mot Ådnahove - noe som vi mente var problematisk både i forhold til friluftsområdet, og at vi da ikke ville få et sammenhengende næringsområde.

Vi er godt kjent med at grunnforholdene i området består av fyllmasser, og at de delene av området på totalt ca. 170 dekar som ikke er utfylt i hovedsak består av myr. Det er imidlertid fullt mulig å opparbeide som næringsområde, men det vil kreve peling og store kostnader. Øvrige områder i planforslaget som ligger inne som næringsareal, vil også kreve betydelige kostnader til opparbeiding og etablering av infrastruktur. At området på Snøregardsmyra er regulert til næring vil ikke være til hinder for at det fortsatt kan drives landbruk inntil området blir detaljregulert og bygget ut - slik det har blitt gjort siden 2012 selv om området har vært regulert til næring. Alvestad stiller seg spørrende til om det er behov for mer næringsareal i Nordmarka. Ja, det er nettopp det som er hensikten med Kommunedelplan for Nordmarka å legge til rette for mer tilgjengelig næringsareal for å sikre langsiktighet og forutsigbarhet. Så vet vi at vi på sikt vil få tilgjengelig mye næringsareal i Norsk Stein sitt uttaksområde, men da snakker vi om flere tiår frem i tid.

Alvestad er bekymret for nedbyggingen av matjord i Norge. Den bekymringen deler Senterpartiet, som er opptatt av gode rammebetingelser for landbruket i hele landet. Noen ganger er det likevel slik at noe dyrket areal må vike for å få til gode samfunnsmessige løsninger, som f.eks. et helhetlig og sammenhengende regionalt næringsområde eller gode veiforbindelser.