Meny

Kommunens gjeld og økonomisk forståelse

Leserinnlegg sendt Strandbuen

I Strandbuen 9. oktober har Høyres Leif Ove Voster og FrPs Petter Korneliussen et leserinnlegg og reportasje om posisjonspartiene H/KrF/FrP/V sin fortreffelighet med å sette i gang et nytt forprosjekt for samlokalisering av kommunale funksjoner i et stort nybygg sør for dagens kommuneadministrasjon med en kostnadsramme i størrelsesorden 130-160 mill. Sannheten svir tydeligvis når posisjonen må forsvare enda en ny stor investering som vil påføre oss ytterligere lånegjeld med de konsekvenser det vil få for tjenestetilbudet i kommunen. Det virker som om det er rådmannen som anbefaler dette, men bakgrunnen er en bestilling fra posisjonen gjennom budsjettvedtaket for 2020. 
 
Det stilles spørsmål med om vi i opposisjonen SP/AP/SV/MDG/RØDT som stemte i mot dette mangler økonomisk forståelse. Vi vil ikke beskylde posisjonen for det, men overlate til innbyggerne selv å vurdere om det det er rett tidspunkt og prioritering å sette i gang enda et nytt stort forprosjekt når vi i løpet av 2020 passerer svimlende 1 mrd i lånegjeld, har en gjeldsgrad på over 120 %, og årlige renter og avdrag øker fra 50 til 80 mill de neste årene. Vi mener nei! Derfor må dette utsettes! Ikke fordi det ikke er fornuftig å se om samlokalisering av kommunale funksjoner kan bidra til en mer effektiv drift, men fordi tidspunktet og prioriteringen er feil. Det er langt viktigere ting å prioritere. Dette vil bidra til enda høyere lånegjeld noe som er feil i en situasjon der vi tvert i mot må prioritere enda strammere fremover, og der konsekvensen dessverre kan bli at vi må utsette noen prosjekter ytterligere for å unngå for store kutt i eldreomsorg og skole. Som Strandbuen skriver på lederplass 09.10, harmonerer dette også dårlig med rådmannens mail til alle ansatte om å forberede seg på en nødvendig nedbemanning. Å trekke inn kommunens verdi av Lyse aksjer for å rettferdiggjøre enda større låneopptak blir skivebom. Vi skal være glad for at Høyre ikke fikk gjennomslag i perioden 1995-1999 for salg av Lyse aksjene våre. 
 
Vi er klar over at det i første omgang er snakk om et forprosjekt, og at vedtak om bygging ikke er gjort. Byggekostnaden kan bli redusert noe dersom private aktører blir med (selv om det er uvisst), og det er å håpe på synergier i form av mer effektiv drift med samlokalisering. Men, vi er ikke så sikker på at stordriftsfordeler, økt kvalitet og effektivitet som brukes som begrunnelse for større enheter og sentralisering, gir de store ønskede besparelser i drift. Vi hører sjelden om stordriftsulemper og smådriftsfordeler. Større enheter gir ikke nødvendigvis bedre service og bedre og billigere tjenester. Et forprosjekt skaper dessuten både forventninger, koster mye og legger beslag på administrative ressurser. 
 
I kommunestyret 30.09 vedtok posisjonen en gjeldsgrad på 120 % som styringsmål. Anbefalingen fra både Riksrevisjonen, KS, Rogaland revisjon og rådmannen er maks 75 % gjeldsgrad for å ha en sunn kommuneøkonomi over tid. Ingen andre kommuner i landet har vedtatt en gjeldsgrad i den størrelsesorden som styringsmål selv om det er mange kommuner som er i samme situasjon som Strand med en gjeldsgrad på over 75 % for en periode. På tross av dette velger posisjonen å ikke lytte. 
 
Det som er ganske oppsiktsvekkende er at det er opposisjonen som advarer posisjonspartiene mot å kjøre på med flere nye investeringsprosjekter som øker lånegjelden ytterligere, og der konsekvensen blir enda større kutt i viktige tjenestetilbud for våre innbyggere med de konsekvensene det får. 
 
Vi har stått samlet om prioritering av nødvendig skoleutbygging og flerbrukshallen. La oss i det minste forsøke å stå samlet om videre prioriteringer og utsette nye velmente investeringsprosjekter for å ikke øke kommunens lånegjeld ytterligere. Det vil være til det beste for kommunens innbyggere!

Av  
Senterpartiet v/ Alf Henning Heggheim
Arbeiderpartiet v/ Arvid Håheim
SV v/ Anniken Tjøstheim
MDG v/ Jan Andor Fjelde Næss
Rødt v/ Åsbjørn Fjelde Kleven