Meny

Lensmannskontoret på Jørpeland – Status og prioriteringer

Alf Henning Heggheim, Gruppeleder Senterpartiet

Grunngitt spørsmål til møtet i Formannskapet 17.09.2020

Sør-Vest politidistrikt har store økonomiske utfordringer på grunn av en underfinansiert politireform av Regjeringen. I politimeldingen blir «nær» knapt brukt lenger om politireformen. Politiets Fellesforbund er bekymret for hvilke konsekvenser dette får for kommunene. Det er også Senterpartiet. 

Senterpartiet frykter at dette også får store konsekvenser for lensmannskontoret på Jørpeland, og vil be ordfører ta initiativ til å invitere lensmannen til formannskapsmøtet 17.09 for å orientere om status og prioriteringer.

Innen utgangen av 2020 skal det ifølge politimeldingen være 2 politifolk pr. 1000 innbyggere. Dette har så langt vist seg å være et mål uten innhold på grunn av reformens underfinansiering. For Sør-Vest politidistrikt betyr det 847 politifolk. Politimester Hans Vik sier dette ikke er gjennomførbart. Sør-Vest politidistrikt er i stedet pålagt å tilbakebetale 70 mill. de neste 3 årene. Politidistriktet har i dag ca 100 færre ansatte. Av disse er ca 70 politifolk stillinger. Politifolk slutter, og stillinger blir stående vakante for å spare penger. Viktige stillinger som kunne blitt brukt til etterforskning og operativt arbeid. 

Vi leser til stadighet i lokalavisen om hærverk og narkotika i enkelte ungdomsmiljøer i kommunen. Vårt inntrykk er at lensmannskontoret på Jørpeland med politikontakten gjør en god jobb innenfor tilgjengelige ressurser. Spørsmålet flere stiller seg er allikevel om dette får nok prioritet? En del folk tror at lensmannskontoret og UP patruljen har samme budsjett, og at det er feil prioritering å bruke så mye ressurser på fartskontroller på bekostning av hærverk og narkotika. 

Vi er så heldig å ha en egen UP patrulje i Ryfylke. Regjeringen har sagt at de nå skal vurdere fremtiden til landets 140 UP patruljer som bidrar sterkt til at Norge er blant de beste landene i verden i trafikksikkerhet. Det er grunn til bekymring da dette er «lavthengende» frukter som fort kan bli fordelt ut over politidistriktene for å bøte noe på en underfinansiert politireform. Senterpartiet mener det er helt usannsynlig at vi får samme fokus på trafikksikkerhet om politimestrene får hånd om UP-budsjettet. 

Spørsmål:

  1. Hva er status for lensmannskontoret på Jørpeland? 
  2. Hvilke konsekvenser får de økonomiske innsparingene i politidistriktet for lensmannskontoret på Jørpeland
  3. Hvilke prioriteringer legger lensmannskontoret på Jørpeland til grunn? 
  4. Har ungdomshærverk og narkotika tilstrekkelig prioritet? 
  5. Kan vi risikere å miste UP patruljen i Ryfylke?