Meny

Om å lytte og ta på alvor situasjonen i skolene

Av Senterpartiet i Strand Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall, Leidulf Sigmundstad, Arild Gjerde og Knud Idsø.

På Strandbuens nettside 23. juli svarer ordfører Irene Heng Lauvsnes på leserinnlegget til Midhat Syed som utfordrer Høyre på å ikke ville prioritere skolene høyt nok. Det har vært tverrpolitisk enighet om behovet for de store investeringene i nye skoler på Tau og Jørpeland, flerbrukshallen, aktivitetspark, skateparker og idrettsanlegg på Tau, Jørpeland og Fiskå. Det har betydelige konsekvenser for driftsbudsjettet i form av økte renter og avdrag, noe vi alle tar felles ansvar for.

Men, når ordfører nevner tidenes satsing på skoler, er det å ta for hardt i. Innholdet i skolen er tross alt viktigere enn store, flotte nye bygg. Hvis vi ikke klarer å gi elevene våre et godt undervisningstilbud, er vi på feil vei. Skolebudsjettene har dessverre de siste årene blitt kuttet betydelig på grunn av økte omstillingskrav og økningen i andelen friskoleplasser. Dette som en følge av det politiske flertallets prioriteringer. Dette er det stikk motsatte av tidenes satsing på skole! I tillegg har vi en regjering som strammer til skruen overfor Kommune Norge der mye av tjenestetilbudet gis.

Alle parti er opptatt av å finne en god fordeling mellom skole, helse, eldreomsorg og andre tjenester i kommunen. Den helhetlige vurderingen gjøres i det årlige budsjett arbeidet på høsten. Men, det er rom for å gjøre justeringer underveis i året, om det er behov for det. Til syvende og sist handler det om vilje og politiske prioriteringer.

Som argument for å la være å ta situasjonen ved Tau skole på alvor, sier ordfører at Høyre ønsker å utøve en forsvarlig økonomisk politikk. Vi andre blir beskyldt å tenke valg, være populistiske og for bruke av sparepengene til de som roper høyest. Senterpartiet kan forsikre ordføreren og Høyre om at dette ikke handler om hverken valg, være populistiske, eller rope høyest. For oss handler det om ta rollen som folkevalgt på alvor - å lytte, å ta på alvor situasjonen, og gjøre noe med det. Den som har skoen på vet best hvor den trykker. For oss er engasjementet fra rektor og FAU prisverdig. Når det nærmest blir fremstilt som om Høyre er alene på sin store hest til å legge frem budsjett i balanse og drive økonomisk ansvarlig politikk fordi vi vet best, så faller det på sin egen urimelighet.

Statsforvalteren skriver i sitt svar til FAU ved Tau skole at det er alvorlig når rektor mener at skolen ikke har tilstrekkelige midler til forsvarlig drift fra neste skoleår. Det mener også Senterpartiet. Det var også grunnen til at saken ble tatt opp. Vi kan ikke ta ansvar for konsekvensene for opplæringstilbudet ved Tau skole av kuttet på 2 mill som nå er i ferd med å bli iverksatt. Derfor foreslo vi å bevilge 2 mill fra disposisjonsfondet. I tillegg ønsket vi reversere omstillingskravet på 1,5 mill i skolesektoren som flertallspartiene har pålagt skolene. Dessverre velger flertallet å ikke lytte og ta på alvor situasjonen.

Driften på flere av skolene gir grunn til å stille spørsmål med om budsjettene er realistiske, og om skruen er stramt til for mye. 1. Tertialrapport viser et negativt avvik i kommunalavdeling Oppvekst på 11,6 mill i negativt avvik. Prognosen ved utgangen av 2021 er 12,6 mill i negativt avvik. 80 % av dette står skolene for. Det gir grunn til å se om skolebudsjettene er realistiske. Senterpartiet er derfor glad for at vi nå får en sak i løpet av høsten der det skal vurderes om de totale økonomiske rammene til skolene er tilstrekkelige til å kunne gi et tilfredsstillende opplæringstilbud og om det er behov for å endre ressursfordelings modellen.

Når det blir snakket om at vi skal gi et forsvarlig opplæringstilbud, betrakter vi som et minimumstilbud. Det kan Senterpartiet og mange med oss ikke være bekjent av. Dette er barna våre, fremtiden vår - som skal bære videre den flotte kommunen vår. Da kan ikke innholdet i skolen nedprioriteres fordi vi har investert i nødvendige nye skolebygg.

Ha en fortsatt fin sommer!