Meny
Alf Henning Heggheim, Gruppeleder SP. Torhild Pedersen, Gruppeleder AP. Anniken Heimdal Tjøstheim, Gruppeleder SV. Karianne Sørbø, Gruppeleder MDG

Interpellasjon til Kommunestyret 24.02.21

I forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2021-2024 foreslo rådmannen å sette av 18 mill. til oppgradering av Torghuset for å tilfredsstille akutte krav til bygget. Hverken posisjonspartiene eller opposisjonen prioriterte å avsette nødvendige midler. Saken om forprosjekt for Torghuset som fritidsfabrikk for barn og unge er usikker i lys av budsjettvedtaket.

I vårt alternative budsjettforslag sa vi følgende om Torghuset: «Det er interesse fra private investorer til å kjøpe huset. Det vil være feil å bruke 18 millioner til oppgradering før det blir avklart om salg av huset kan bli aktuelt. Dersom ikke huset blir solgt, vil en oppgradering bli vurdert nærmere. Dette kan skje for eksempel i forbindelse med 2. tertialrapport".

Vi er kjent med at interessert privat investor har hatt flere møter med politisk og administrativ ledelse i kommunen. Interessen står fortsatt ved lag. Vi ønsker derfor en snarlig politisk avklaring på om det er ønskelig å vurdere samarbeid med privat investor(er) for å se hva som er mulig å få til gjennom et samarbeid, og ønsker å få framlagt en sak til politisk behandling så snart som mulig for å få avklart «veien videre» for Torghuset.

Torghus-eiendommen er en fantastisk eiendom midt i indrefileten av Jørpeland sentrum med mulighet for vesentlig bedre utnytting av tomten gjennom flere etasjer. Det gamle industribygget er ikke dimensjonert for flere etasjer. Eiendommen har stort potensial.

Gjennom en sak til politisk behandling vil vi først få avklart om det er vilje til å undersøke mulighetene for et privat-offentlig samarbeid om utvikling av tomten. Det er viktig med en åpen og ryddig prosess slik at kommunen ikke blir oppfattet å forfordele noen. Saken må derfor belyse hvordan utlysing for å få kartlagt interessenter og deres planer/skisse for utvikling av eiendommen. Kommunen må definere rammen for et mulig privat-offentlig samarbeid - si noe om hvilke kommunale funksjoner som skal inn i bygget, utnyttelse av eiendommen og rammer for eierskap/organisering og delfinansiering.

Dersom et privat-offentlig samarbeid ikke lar seg gjennomføre, vil en oppgradering for å gjøre bygget brannsikkert, bli vurdert nærmere.


Forslag til vedtak

Kommunestyret ber kommunedirektøren så snart som mulig legge frem en sak til politisk behandling for å avklare om det er politisk vilje til å få undersøkt muligheten for et privat-offentlig samarbeid om Torghus-eiendommen. Saken må si noe om prosess og fremdriftsplan, utlysing, utnyttelse av eiendommen, behov for kommunale funksjoner, mulige eierskap/organisering og delfinansiering.