Meny

Senterpartiet i Strand sier nei til Jørpeland Kraft as sin søknad om endring av konsesjons søknad for utbygging av Dalen 2 kraftverk

Jørpeland Kraft as (JK) har søkt Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om endring av konsesjonssøknad fra 2014 for utbygging av Dalen 2 kraftverk som et enstemmig kommunestyre i 2014 samt NVE sa nei til på grunn av miljø- og naturkonsekvensene. Senterpartiet vil si nei til konsesjon.

Endringen fra 2014 er at vannet nå skal overføres fra Svortingsvatnet og ned til kraftstasjonen ved Dalavatnet via 830 meter med nedgravde rør. I 2014 var deler av røret lagt i tunnel. Kapasiteten for kraftstasjonen er redusert fra 5,4 MW til ca 4 MW, og det blir ikke bygd noen pumpestasjon for å pumpe vannet opp igjen fra Dalavatnet til Svortingsvatnet.

Senterpartiet vil si nei til konsesjon, og har tro på et fortsatt enstemmig vedtak i kommunestyret. Ulempene utbyggingen vil gi for bruken av et så sentralt og nært helårs friluftsområde til rekreasjon og friluftsliv, er større enn de samfunnsmessige fordelene det vil gi ved økt kraftproduksjon. Dette er et svært sentralt friluftsområde for en økende befolkning. Både landskapet, naturopplevelsen og friluftslivstilbudet blir svekket.  Det er gjennom manga år brukt store statlige og kommunale midler til å sikre området til friluftsformål i kommunens satsing på tilrettelegging for økt fysisk aktivitet i et folkehelse perspektiv.

Senterpartiet er i sterk tvil om inngrepet i naturen slik JK hevder totalt sett bli mindre med omsøkt løsning uten tunnel enn i opprinnelig løsning med tunnel. Der hvor rørgaten i konsesjonssøknaden var tenkt i tunnel, er det partiet i Lågalia hvor det er brattest og bare fjell. Her må det i sin helhet sprenges ut for rørgaten. Senterpartiet mener at JK i sin planendringssøknad undervurderer de landskapsmessige og friluftsmessige konsekvensene.

Hvis NVE mot formodning skulle finne på å gi konsesjon, mener Senterpartiet det er viktig at det tas hensyn til kommunens innspill til konsesjonssøknaden når det gjelder minstevannsføring i elva ned fra Svortingsvatnet og plassering av veg fra parkeringsplass og bort til kraftstasjonen.

 

Ønskes ytterligere opplysninger, kan gruppeleder Alf Henning Heggheim (tlf. 482 78 857), eller leder Knud Idsø (tlf. 913 20 166) kontaktes.