Meny

Senterpartiet vil ha en mer offensiv næringsutvikling

Av Alf Henning Heggheim (1.kand.), Linda Asbjørnsen (2.kand.), Knud Idsø (3.kand.) og Frida Apall (4.kand.)

Næringsutvikling og arbeidsplasser er grunnlaget for velferdssamfunnet og at hver enkelt av oss har en meningsfull hverdag. Senterpartiet vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et livskraftig næringsliv og verdiskaping i HELE Strand. I samarbeid med næringslivet vil vi legge til rette for videre utvikling av eksisterende næringsklynger, og etablering av nye næringsmiljø for å styrke vår konkurransekraft.

Tilgang på nok og kompetent arbeidskraft er en grunnleggende forutsetning for et konkurransekraftig næringsliv. I samarbeid med næringslivet må vi se på hva kommunen kan bidra med for å sikre dette. Videre utvikling og enda tettere samarbeid mellom næringslivet, kommunen og Strand VGS er ett tiltak. Et annet tiltak er økt fokus på entreprenørskap i grunnskolen.


Senterpartiet vil at kommunen skal være en aktiv støttespiller for både nye og etablerte bedrifter, med en rask saksgang og tidlig og god dialog mellom næringsliv og kommune.

Tilgang til byggeklare, attraktive og varierte næringsareal er viktig. Videre er det viktig å legge til rette for knoppskyting rundt de etablerte bedriftene slik at de kan utvide, og at vi fortsetter med tilskuddsordningen for etablerere. Om få måneder åpner Ryfast. Senterpartiet mener det er behov for en gjennomgang av rammevilkårene for næringslivet i Strand, og sammenligne disse med nabokommunene. Videre mener vi det er behov for en mer offensiv og aktiv kommunal forvaltning av næringsområdet i Nordmarka. I dag «blokkerer» eiere av ubebygget næringsareal for etablering av nye bedrifter uten at kommunen benytter seg av tilbakekjøpsretten. Vi vil videre ta initiativ til et ”Strand rundt”  introduksjonsprogram for tilflyttere/utenlandske arbeidere og deres familier for at de blir bedre kjent med kommunen.

Senterpartiet vil at primærnæringene skal ha gode utviklings- og vekstvilkår. Vi vil være restriktiv til omdisponering av landbruksjord, og bidra til at Strand når Rogaland sitt jordvern mål om maksimalt 400 dekar omdisponert landbruksjord. Vi må bevare matjorda, sikre lokalt eierskap og redusere hindringer for aktiv arealbruk. Aktiv bruk gir det beste vern. Vi vil ha økt satsing på nydyrking ved å etablere kommunal tilskuddsordning.

Et sterkt jordvern må likevel ikke være til hinder for å legge til rette for spredt boligbygging i bygdene.

Landbruket er avhengig av at naturen er i balanse. Næringa er avhengig av å minimere belastningen på natur og miljø. Skog i vekst tar opp CO2. Aktiv skogskjøtsel, med hogst, planting, gjødsling og ungskogspleie bidrar til en betydelig klimagevinst. Senterpartiet vil derfor øke satsingen på skogplanting og forvaltning av skog- og utmarksressurser inkludert vilt og fiskeforvaltning. Skogen i Strand er en viktig ressurs, både økonomisk og klimamessig. Vi er positiv til frivillig vern av skog for å ivareta natur- og miljømangfoldet. Senterpartiet er pådriver for lokal næringsutvikling langs Tauvassdraget. Vi tror at det er et stort potensiale i samarbeid med grunneiere, kommunen og regionale/nasjonale myndigheter å tilrettelegge for at laksen igjen kan vandre opp fra Tauvågen.

Senterpartiet vil arbeide for å styrke reiselivet i kommunen, Preikestolområdet og opplevelsen og verdiskapinga langs Nasjonal Turistveg. Satsingen på produktutvikling, og skape helårs trafikk og grunnlag for helårsdrift i reiselivet må videreføres. Senterpartiet vil være restriktiv med å tillate vindmølleparker i kommunen, fordi det medfører for stor visuell forurensing. Vi sier nei til etablering av Preikestolen nasjonalpark. Som alternativ vil vi få på plass en områdeplan for utvikling av Preikestolen og Lysefjorden-området i nært samarbeid med grunneiere, reiselivet og andre profesjonelle og frivillige aktører.

Dette var et lite innblikk i Senterpartiet sin næringspolitikk. Hvis du er enig med oss i dette, er Senterpartiet et godt valg!